Jeszcze w listopadzie - jak wynika z harmonogramu planowanych naborów wniosków w 2020 r. w ramach PROW 2014–2020 - powinien ruszyć kolejny nabór wniosków na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Pomoc, w ramach tego naboru, jest kierowana do rolników, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), ale drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej", są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne.

To do spółek wodnych rolnicy zwracają się, lub powinni się zwracać, gdy mają problem z niefunkcjonującą prawidłowo melioracją pól, lub inaczej - nie o wszystko są w stanie sami zadbać.

Wśród gospodarzy panuje przekonanie, że funkcjonujące w kraju spółki wodne nie wypełniają należycie swoich funkcji, a główną tego przyczyną jest to, że są niedoinwestowane.

Ostatni nabór w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” zakończono w połowie czerwca br. O to, jaka jest faktycznie aktywność spółek wodnych w pozyskiwaniu środków na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź zapytaliśmy w ARiMR. Oto odpowiedź przesłana do redakcji farmer.pl:

"W naborze wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonym w okresie 19.03.2020 r. - 17.06.2020 r., z poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej typ operacji - Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w odniesieniu do obszaru w zakresie operacji służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny objętego PROW 2014-2020, zostały złożone 42 wnioski na kwotę blisko 22,1 mln zł. Do 20 października podpisano umowy na realizację 10 inwestycji na kwotę ponad 2,4 mln zł.

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie w ramach tego naboru chcą zrefundować zakup m.in. koparek, koparko-ładowarek, ciągników rolniczych, kosiarek bijakowych, przyczep, wysięgników wielofunkcyjnych, pilarek lub kos spalinowych, rębaków, odmularek rowów, mulczerów, wykaszarek czy karczowników."

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotyczące tego typu wsparcia udzielanego w ramach PROW 2014 – 2020 od początku jego wdrożenia, zawierające liczbę złożonych wniosków oraz podpisanych umów czynnych w podziale na poszczególne województwa, przesłane redakcji farmer.pl przez ARiMR:

źródło: ARiMR
źródło: ARiMR