• Stawka płatności w ramach interwencji "Wieloletnie pasy kwietne" będzie wynosić 4207 zł/ha.
  • Warunkiem uzyskania płatności będzie przestrzeganie zasad dotyczących wymiarów pasów kwietnych, ich składu gatunkowego, terminów siewu oraz koszenia.
  • W obrębie pasów kwietnych nie można wypasać zwierząt, stosować nawozów ani środków ochrony roślin.

Tematem zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konferencji "Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie" było przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z planowaną w ramach II filaru nowej WPR interwencją, dotyczącą zakładania wieloletnich pasów kwietnych na gruntach ornych. Oprócz zagadnień teoretycznych i praktycznych, dotyczących wysiewu pasów kwietnych, przedstawiono wstępne wymogi i zakazy, warunkujące uzyskanie płatności w ramach interwencji.

Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu pani Barbara Możaryn, reprezentująca Departament Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, cele szczegółowe przyszłej WPR będą kłaść jeszcze większy nacisk na kwestie środowiskowe oraz klimatyczne.

Stawka płatności i ogólne warunki

Według definicji interwencja "Wieloletnie pasy kwietne" polegać będzie na zakładaniu na gruntach ornych i utrzymaniu śródpolnych, wieloletnich pasów kwietnych. Celem takich działań ma być wzbogacenie bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego, a także zapewnienie miejsca bytowania i bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych. Stawka płatności będzie wynosić 4207 zł/ha. Uzyskać będą ją mogli posiadacze gospodarstw rolnych o powierzchni gruntów rolnych nie mniejszej niż 1 ha, podejmujący zobowiązanie na 5 lat. Do płatności kwalifikować będą się działki nie mniejsze niż 0,1 ha.

Jakie wymogi należy spełnić?

Przepisy będą określać minimalną szerokość (3-9 metrów) oraz długość (co najmniej 35 metrów) pasów kwietnych na gruntach ornych, minimalną odległość pomiędzy pasami (co najmniej 50 metrów), termin wysiewu mieszanki (jesienią roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania lub wiosną w pierwszym roku realizacji zobowiązania) oraz warunki koszenia roślinności pasów kwietnych (50% powierzchni pasa raz w roku). W chwili obecnej wiadomo także, że pas kwietny powinien być co najmniej dziesięciogatunkowy - dokładna lista gatunków możliwych do wykorzystania w mieszance zostanie doprecyzowana w późniejszym etapie. Rolnicy podejmujący zobowiązanie mają obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej. Muszą również zachować w gospodarstwie elementy krajobrazu nieużytkowane rolniczo, stanowiące ostoje przyrody oraz zachować istniejące w obrębie pasa drzewa i krzewy.

Szczegółowe wymogi uzyskania płatności (źródło: prezentacja Barbary Możaryn).
Szczegółowe wymogi uzyskania płatności (źródło: prezentacja Barbary Możaryn).

Jakie zakazy?

Przepisy zakazywać będą przekształcania istniejących trwałych użytków zielony na pasy kwietne. Ponadto w obrębie pasa zakazuje się przeorywania, wypasu, stosowania nawozów mineralnych i naturalnych, osadów ściekowych i środków ochrony roślin. Pasy kwietne nie mogą także stanowić miejsca składowania obornika, siana, słomy i odpadów, służyć jako drogi dojazdowe ani place "parkingowe" dla maszyn i urządzeń rolniczych.