31 maja 2022 r. upłynął podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022. Rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć takiego wniosku do tego czasu, mogą to zrobić jeszcze do 27 czerwca, ale wtedy kwota należnych płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Z kolei zmiany do złożonych w terminie wniosków można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 15 czerwca.

Do tej pory (dane na 1 czerwca br.) wnioski o dopłaty za 2022 rok złożyło blisko 1,22 mln rolników.

Jaki procent dopłat pójdzie na składkę ubezpieczeniową?

Redakcja farmer.pl zapytała w Biurze Prasowym ARiMR ile złożono wniosków o przekazanie części należnych w tym roku dopłat na poczet uregulowania składki ubezpieczeniowej. 

-O przekazanie części należnych w tym roku dopłat na poczet uregulowania składki ubezpieczeniowej złożono 79 wniosków, a kwota, na jaką zostały złożone, będzie znana po weryfikacji dokumentów - poinformowało nas Biuro Prasowe Agencji.

Dopłaty do nawozów

Do końca maja ARiMR przyjmowała też wnioski o dopłaty do nawozów. W omawianym terminie Agencja zarejestrowała ponad 425 tys. podań o tę formę wsparcia.

W związku z tym, że w dokumentach nie umieszcza się informacji o wnioskowanej kwocie, będzie ona znana dopiero po zweryfikowaniu i naliczeniu pomocy poszczególnym producentom rolnym.

Premie dla młodych rolników

30 maja 2022 r. był ostatnim dniem, w którym młodzi rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie 150 tys. zł premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Tegoroczny nabór rozpoczął się 31 marca. Wg danych Agencji z 30 maja - póki co zarejestrowano 649 wniosków na łączną kwotę 97,35 mln złotych.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie. Po ich pozytywnej weryfikacji rolnicy otrzymają decyzje, w których będą określone warunki przyznania premii. Będzie ona wypłacana w dwóch transzach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł rolnik otrzyma po złożeniu wniosku o wypłatę I raty premii. Może to nastąpić po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i jest na to 9 miesięcy od jej otrzymania. Drugą transzę w wysokości 30 tys. zł rolnik dostanie po zrealizowaniu biznesplanu i złożeniu wniosku o wypłatę II raty premii. Czas na wykonanie tego zadania nie może być dłuższy niż 3 lata liczone od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, przy czym nie może to być później niż do 31 sierpnia 2025 r.

Środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Tegoroczny nabór wniosków o premię dla młodych rolników był już 8. prowadzonym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 3,27 mld zł.

Działalność pozarolnicza na wsi

31 maja 2022 r. był ostatnim dniem ubiegania się o wsparcie finansowe umożliwiające rozpoczęcie działalności pozarolniczej na wsi. Według wstępnych danych, w tegorocznym naborze do ARiMR wpłynęło blisko 4,8 tys. wniosków na kwotę ponad 1,16 mld zł. Liczby te nie są jednak ostateczne – trwa rejestracja dokumentów wysłanych pocztą.

O przyznanie premii mogli starać się rolnicy oraz ich małżonkowie lub domownicy, którzy zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej lub wznowić zawieszoną, ale również ci, którzy planują prowadzoną przez siebie działalność rozszerzyć. Trzeba było być ubezpieczonym w KRUSie w pełnym zakresie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku w ARiMR. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby nowo utworzonych miejsc pracy i wynosi 150 tys. zł za jedno miejsce pracy, 200 tys. zł – przy dwóch stanowiskach i 250 tys. zł, gdy utworzone zostaną co najmniej trzy nowe miejsca pracy.

Niestety nie wszyscy, którzy złożyli wnioski o pomoc, dostaną wsparcie finansowe na nowy biznes na wsi. Według danych Agencji opracowanych na koniec kwietnia br., dotychczas we wszystkich edycjach tego naboru złożono prawie 24 tys. wniosków, ale pozytywną decyzję otrzymało niecałe 14 tys. rolników.

Wsparcie na rozwój pasiek

Do 31 maja 2022 r. indywidualni hodowcy pszczół mogli ubiegać się o środki na rozwój pasiek. Dotychczas w ARiMR zarejestrowano ponad 27,4 tys. wniosków na kwotę blisko 21 mln zł.

Pomoc uzależniona była od liczby rodzin pszczelich, którym udało się przetrwać zimę. Wysokość stawki to 20 zł na jedną taką rodzinę, a budżet na tegoroczny program wynosi 35,5 mln zł.

Ubiegający się o dofinasowanie musieli spełnić dwa warunki. Po pierwsze – mieć pasiekę nadzorowaną przez powiatowego lekarza weterynarii, po drugie – posiadać numer w ewidencji producentów, który nadawany jest przez ARiMR.

Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich zostało uruchomione po raz pierwszy w 2021 r. i wówczas skorzystało z niego ponad 23 tys. pszczelarzy, którzy otrzymali blisko 20 mln zł.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Przypominamy - dokumenty od zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” Agencja będzie przyjmować o miesiąc dłużej – do 27 czerwca 2022 r. 

Jak poinformowało redakcję farmer.pl Biuro Prasowe ARiMR, w ramach naboru wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” do 30 maja br. złożono 35 wniosków w obszarze nawadnianie w gospodarstwie i 2 wnioski w obszarze rozwój produkcji prosiąt, łącznie na ponad 4 mln zł.

Według danych Agencji opracowanych na koniec kwietnia br., łącznie we wszystkich naborach w tej operacji złożono jak do tej pory prawie 88 tys. wniosków, ale jeśli chodzi o umowy czynne to ARiMR wykazuje liczbę o połowę mniejszą - prawie 42 tysiące. Niewiele ponad 32 tys. gospodarzy otrzymało płatność, o którą wnioskowali w tym obszarze.