Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja. Będą przyjmowane jeszcze do 11 czerwca, ale po 15 maja za każdy roboczy dzień opóźnienia należność będzie pomniejszona o 1 proc.

Wspólny wniosek składa się w przypadku ubiegania się o płatności: w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z "Programu rolnośrodowiskowego" w ramach PROW 2007-2013.

Wniosek można złożyć przez Internet – ale wtedy trzeba mieć specjalny login i kod dostępu do systemu informatycznego, o które trzeba wystąpić do właściwego biura powiatowego Agencji.

Wsparcie bezpośrednie

W 2012 roku rolnicy mogą ubiegać się o następujące rodzaje płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:

* jednolitą płatność obszarową (JPO);

* uzupełniające płatności obszarowe (UPO):

      - do grupy upraw podstawowych,

      - do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją,

      - do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);

* płatności uzupełniające:

    - dla producentów surowca tytoniowego - płatność niezwiązana do tytoniu,

    - w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - płatność niezwiązana do skrobi;

* specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;

* wsparcie specjalne - płatność do krów;

* wsparcie specjalne - płatność do owiec;

* wsparcie specjalne do surowca tytoniowego - płatność do tytoniu;

*  płatność cukrową;

* oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);

*  oddzielną płatności z tytułu owoców miękkich.

Nowe są w 2012 roku:

I. płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu). Tą płatnością objęte będą grupy odmian tytoniu typu Virginia i Burley, a także odmiany tytoni ciemnych, pod warunkiem, że uprawiane będą w wyznaczonych rejonach.

Płatność do tytoniu będzie przysługiwała rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie. Wysokość wsparcia uzależniona jest od ilości surowca tytoniowego, wyprodukowanego w rejonie uprawy tytoniu oraz spełniającego określone wymagania jakościowe i dostarczonego w wymaganym terminie zatwierdzonemu pierwszemu przetwórcy. Płatność przyznaje się do ilości nie większej niż wynikająca z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji. Umowę na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą może zawrzeć rolnik indywidualny lub grupa producentów tytoniu w ramach umów kontraktacji zawartych z jej członkami.

Planowane jest, że do obszarów uprawy tytoniu będą należeć następujące rejony: lubelsko-podkarpacki, świętokrzysko-małopolski, kujawsko-pomorski, mazurski oraz dolnośląski, ponieważ charakteryzują się one sprzyjającymi warunkami klimatyczno-glebowymi dla prowadzenia takich upraw.

II. Od tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmuje od Agencji Rynku Rolnego przyznawanie płatności uzupełniającej: tzw. płatność niezwiązaną do tytoniu i płatność niezwiązaną do skrobi. Dopłaty te przysługują rolnikowi, jeżeli spełnia on warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie oraz w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.

Jeżeli natomiast rolnik nie był wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, może otrzymać płatność niezwiązaną do tytoniu lub do skrobi jeżeli:

-    małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność, w tym dniu był wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 marca 2012 r., albo

-  rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo

-  rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznawanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub do skrobi nabywcy gospodarstwa rolnego, albo

-  do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

III. Trzecia bardzo ważna zmiana wprowadzona od 2012 r. dotyczy umożliwienia rolnikom z dwóch dodatkowych województw ubiegania się o płatności do owiec. Teraz takie dopłaty będą mogli otrzymać rolnicy z siedmiu województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego. Inne warunki przyznawania takiej płatności pozostają bez zmian.

IV.          Kolejną zmianą wdrażaną od 2012 roku jest zmiana zasad przyznawania płatności do owoców miękkich. Oddzielna płatność do owoców miękkich zastąpi dotychczas stosowaną przejściową płatność z tytułu owoców miękkich. Oddzielna płatność do owoców miękkich będzie przysługiwała rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie, do powierzchni uprawy truskawek lub malin, do których została przyznana przejściowa płatność do owoców miękkich w roku 2008. Oddzielna płatność do owoców miękkich będzie przysługiwała również jeżeli w roku 2008 płatność do owoców miękkich została przyznana  małżonkowi rolnika, spadkodawcy rolnika lub spadkodawcy małżonka rolnika, poprzednikowi rolnika lub przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.

Wsparcie na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Wysokość wsparcia produkcji rolniczej prowadzonej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania zależy m.in. od warunków klimatycznych i ukształtowania terenu. Na obszarach nizinnych, stawka ONW w pierwszej strefie wynosi 179 zł/ha, w drugiej strefie, przy pochyłościach terenu przekraczających 12° - 264 zł/ha. Na obszarach górskich, do których zalicza się gminy i obręby ewidencyjne, gdzie ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m., rolnik otrzymuje 320 zł/ha.

Przy naliczaniu płatności ONW stosuje się stawki degresywne. Rolnicy wnioskujący o płatność do 50 ha gruntów położonych na terenach ONW otrzymują 100 proc. płatności do całej wnioskowanej powierzchni. Natomiast rolnicy, którzy mają większe gospodarstwa, do kolejnych 50 ha – 50 proc. tej stawki, a do następnych 200 ha – 25 proc. stawki. Dla działek przekraczających powierzchnię 300 ha płatność ONW nie przysługuje.

Program rolnośrodowiskowy

W 2012 roku rolnicy mogą składać wnioski o płatność w ramach następujących pakietów rolnośrodowiskowych:

    Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

    Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

    Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone:

        Wariant 3.1.1 Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach - tylko wnioski kontynuacyjne z lat 2008 - 2010

        Wariant 3.1.2 Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach na obszarach Natura 2000 - wnioski pierwszoroczne i kontynuacyjne

    Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

    Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

    Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

    Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

    Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

    Pakiet 9. Strefy buforowe

Rolnicy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia z "Programu rolnośrodowiskowego" muszą przedstawić "Plan działalności rolnośrodowiskowej", przygotowany przez uprawnionego do tego doradcę i muszą zobowiązać się do wypełniania przez 5 lat, liczonych od dnia 15 marca roku, w którym został złożony pierwszy wniosek o przyznanie płatności, warunków określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej, a także do przestrzegania podstawowych wymagań dotyczących produkcji rolniczej na obszarze całego gospodarstwa oraz wymagań wynikających z poszczególnych pakietów.

(opr. na podst. informacji ARiMR)