W dniach od 26 października do 24 listopada 2020 r. - wszyscy ci, którzy chcieliby sprzedawać produkty ze swojego gospodarstwa - będą mogli złożyć wniosek o unijne środki - dedykowane wsparciu małego przetwórstwa na terenach wiejskich i na organizację lub rozwój rolniczego handlu detalicznego.

Na co konkretnie można będzie przeznaczyć te pieniądze? ARiMR wyjaśnia: do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)

a) maszyn lub urządzeń do:

  • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
  • przetwarzania produktów rolnych,
  • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
  • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony
z finansowania.

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

  • kosztorysów,
  • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
  • przygotowania biznesplanu,
  • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek rejestracji działalności przetwórczej pojawi się jednak dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu.