„Wykorzystanie budżetu poszczególnych działań PROW 2007-2013 jest okresowo analizowane. Ewentualne propozycje dotyczące przesunięcia środków będą przekazywane do Komisji Europejskiej, a informacje na temat podjętych decyzji w tym zakresie będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i przedstawia informację na temat planowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013:

•        W działaniu 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” piąta edycja konkursów trwała od 20 listopada do 20 grudnia 2012 r. W 2013 r. planowane są kolejne trzy edycje.

•        W działaniach: 112 „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,  312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - decyzję o wszczęciu naboru wniosków podejmuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, uwzględniając ilość dostępnych środków w ramach danego działania oraz stan weryfikacji wniosków złożonych w poprzednich naborach. Aktualnie planowane jest przeprowadzenie (w I kwartale 2013 r.) naborów w działaniach: 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” (w chwili obecnej, po rozpatrzeniu już złożonych wniosków  i wykorzystaniu środków zatwierdzonych do realokacji przez KE w 2012 r. wolne środki do przeprowadzenia naborów wniosków pozostaną w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim), 312 „Tworzenie i  rozwój mikroprzedsiębiorstw” (w 15 województwach, w których nie zostały wykorzystane limity, tj. poza województwem wielkopolskim) oraz  123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” (nabór ogólnokrajowy).

•        W ramach działania 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” - kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa od dnia 2 stycznia do  31  grudnia 2013 r. (lub do momentu, w którym zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnie poziom co najmniej 120 proc. dostępnego budżetu działania).

•        W ramach działania 113 „Renty strukturalne” nie przewiduje się kolejnych naborów wniosków.

•        W ramach działań: 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”,  133 „Działania informacyjne i promocyjne”, 142 „Grupy producentów rolnych” - nabory wniosków odbywają się w trybie ciągłym. W 2013 r. będą one kontynuowane.

•        W działaniu 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”, z uwagi na  specyfikę działania, uruchamianie ewentualnych kolejnych naborów będzie uzależnione od aktualnych potrzeb w tym zakresie.

•        W ramach działań: 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, 313/322/323 „Odnowa i rozwój wsi” - terminy składania wniosków o przyznanie pomocy dla każdego z województw wyznacza właściwy organ samorządu województwa. Obecnie planowane są nabory w województwach, w których nie zostały wykorzystane środki finansowe dostępne w ramach ww. działań.

•        W działaniach: 211/212 „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania” oraz 214 „Program rolnośrodowiskowy”, tak jak w latach ubiegłych, wnioski będą składane od 15 marca do 15 maja (tj. w terminach określonych w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich do gruntów rolnych). W działaniu 214 „Program rolno środowiskowy” zakłada się zamknięcie pakietu 9 Strefy buforowe oraz naboru dla nowych wniosków na uprawy sadownicze w ramach pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne.

•        W działaniu 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” termin naboru wniosków określa rozporządzenie Ministra RiRW z dnia 19 marca 2009  r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. działania - odbywa się on co roku od 1 czerwca do 31 lipca. W tym terminie przewidziany jest również nabór w 2013 r.

•        W działaniu 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”, z uwagi na specyfikę działania, uruchamianie ewentualnych kolejnych naborów będzie uzależnione od aktualnych potrzeb w tym zakresie.

•        W działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” inicjatywę ogłaszania naborów mają lokalne grupy działania (LGD). Nabory wniosków są ogłaszane oddzielnie przez każdą z lokalnych grup. Każda z grup, podejmując decyzję  o ogłaszaniu kolejnych naborów, uwzględnia wysokość środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu przyznanego jej na realizację lokalnej strategii rozwoju.

•        W działaniu 421 „Wdrażanie projektów współpracy” (beneficjentami tego działania są LGD) nabór jest przeprowadzany w sposób ciągły i trwa do: 30 czerwca 2013 r. – w przypadku wniosków dotyczących przygotowania projektów współpracy;  31 grudnia 2013 r. – w przypadku wniosków na realizację projektów współpracy.

•        W ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” (beneficjentami tego działania są LGD) nie przewiduje się kolejnych naborów wniosków.