Do 2018 roku płatności ONW będą realizowane na obszarach dotychczas kwalifikujących się do płatności z tego tytułu. Od 2014 roku w ramach nowo podejmowanych zobowiązań nie będzie nałożony na rolnika obowiązek kontynuowania przez pięć lat działalności rolniczej na danym obszarze. Po 2018 r. zostaną wyznaczone nowe obszary, kwalifikujące się do otrzymania tego wsparcia.

Oto szczegóły informacji MRiRW:

„Szczegółowe propozycje w zakresie przyznawania tych płatności zostały zawarte w Projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 (PROW 2014-2020), który dostępny jest na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podstawową różnicą w odniesieniu do aktualnie obowiązujących zasad są nowe kryteria wyznaczania obszarów ONW typu nizinnego.

Projekt rozporządzenia dotyczącego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich po 2013 r., przy wyznaczaniu przedmiotowych obszarów, zakłada stosowanie na poziomie całej Unii Europejskiej kryteriów biofizycznych, w tym: klimat (długość okresu wegetacji, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody), gleba (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne), ukształtowanie terenu (spadki terenu).

Drugim elementem delimitacji będzie wykluczenie ze wsparcia tych obszarów, które zdołały pokonać naturalne utrudnienia np. poprzez intensyfikację produkcji, prowadzone praktyki produkcyjne (tzw. etap fine tuning). W konsekwencji, reforma instrumentu, ma przyczynić się do ukierunkowania pomocy jedynie na te obszary, które w dalszym ciągu wymagają wsparcia.

Aktualnie MRiRW wykonuje symulacje skutków zastosowania wspomnianych kryteriów w Polsce. Jest to proces wymagający złożonych prac analitycznych, które powinny zakończyć się w latach 2016-2018. Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie, jakie gminy czy obręby ewidencyjne spełniają warunki zawarte w ww. projekcie rozporządzenia.

W związku z powyższym, do czasu wyznaczenia nowych obszarów ONW, płatności w ramach tego działania, będą realizowane na obszarach, które kwalifikowały się do płatności ONW w okresie programowania 2007-2013.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w roku 2014, nabór nowych wniosków w ramach płatności ONW w 2014 r., przeprowadzony zostanie według zasad obowiązujących w PROW 2007-2013, z tą różnicą iż od roku 2014, w ramach nowo podejmowanych zobowiązań nie będzie nałożony na rolnika obowiązek kontynuowania przez pięć lat działalności rolniczej na danym obszarze.

Ponadto, poza płatnościami ONW, które będą wdrażane w ramach II filara WPR, państwa członkowskie mają możliwość, w ramach I filaru WPR, wdrożyć jako instrument dobrowolny, płatność z tytułu obszarów o utrudnieniach naturalnych. Płatność ta może zostać przyznana rolnikom uprawnionym do płatności podstawowej/JPO, których gospodarstwa w całości lub w części są położone na obszarach ONW – tych, które zostały wyznaczone według nowych zasad delimitacji zgodnie z ww. projektem rozporządzenia EFRROW.

Państwo członkowskie może na ten cel przeznaczyć do 5 proc. rocznej koperty finansowej, uszczuplając w ten sposób kwotę środków przeznaczoną na płatność podstawową. Niezastosowanie tego instrumentu powoduje więc, że odpowiadająca jej kwota zostanie przyznana wszystkim rolnikom w Polsce w ramach płatności podstawowej (jednolitej płatności obszarowej).”