Płatności związane z produkcją dzielą się na te dotyczące produkcji zwierząt i związane z produkcją roślin.

W planowanej WPR przewidziano 5 interwencji dotyczących produkcji zwierzęcej: młode bydło; krowy; owce; kozy i wydzielenie sektora krowy mamki ras mięsnych.

Wśród rozważanych dylematów są: zmiana progów dostępu/maksymalnych (od 3 do 20 szt.); wprowadzenie regionalizacji; wsparcie przy zrównoważonej obsadzie, wyższe wsparcie dla grup producentów.

Obecnie przewiduje się następujące wsparcie produkcji zwierzęcej (z uwzględnieniem podanych wyżej dylematów):

1) młode bydło (dowolnej płci) – płatność maksymalnie do 20 sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, przy czym rolnik musi posiadać co najmniej 3 sztuki bydła w wieku nieprzekraczającym 24 miesięcy; okres przetrzymywania 30 dni od dnia złożenia wniosku;

2) krowy (produkcja mleka) – płatność maksymalnie do 20 sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, przy czym rolnik musi posiadać co najmniej 3 sztuki bydła w wieku ponad 24 miesięcy; okres przetrzymywania 30 dni od dnia złożenia wniosku;

3) owce (maciorki) – płatność do wszystkich sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, przy czym rolnik musi posiadać co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy; okres przetrzymywania od 15 marca do 15 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

4) kozy (samice) – płatność do wszystkich sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, przy czym rolnik musi posiadać co najmniej 5 sztuk samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy; okres przetrzymywania 30 dni od dnia złożenia wniosku;

5) krowy mamki (produkcja mięsa) – płatność maksymalnie do 20 sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, przy czym rolnik musi posiadać co najmniej 3 sztuki bydła w wieku ponad 24 miesięcy; okres przetrzymywania 30 dni od dnia złożenia wniosku, obowiązek podania numeru ojca; posiadanie zwierząt w tzw. okresie przetrzymywania.

Wsparcie dochodów związane z produkcją do upraw ma dotyczyć podobnie jak teraz 9 interwencji i obejmować: rośliny wysokobiałkowe na ziarno i pastewne, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, chmiel, len, konopie.

Jako dylematy podawane są: zmiana warunków (obecnie wymagane są umowy w sektorze buraków, pomidorów i skrobi); zmiana progów maksymalnych (rośliny wysokobiałkowe); utrzymanie/wprowadzenie regionalizacji (obecnie w sektorze chmielu); wyższe wsparcie dla grup producentów.

Dobrowolne płatności związane z produkcją roślin miałyby (z uwzględnieniem tych powyższych dylematów) obejmować:

1) rośliny wysokobiałkowe na ziarno – do uprawy w plonie głównym bobiku, grochu pastewnego, soi, łubinu; warunkiem otrzymania wsparcia jest zbiór ziarna; nie kwalifikują się mieszanki z innymi roślinami (np. zboża)

2) paszowe rośliny wysokobiałkowe – do uprawy w plonie głównym następujących paszowych roślin wysokobiałkowych: esparceta, komonica, koniczyna, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela, wyka, do powierzchni nie większej niż 75 ha; nie kwalifikują się mieszanki z innymi roślinami (np. zboża) z wyjątkiem wyki uprawianej z rośliną podporową; uprawa nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz (zakaz przyorywania)

3) buraki cukrowe – do powierzchni uprawy buraków cukrowych nie większej, niż powierzchnia określona w umowie dostawy, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia odpowiedniemu podmiotowi określonej ilości buraków cukrowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru

4) ziemniaki skrobiowe – do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych nie większej, niż powierzchnia określona w umowie, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe

5) pomidory – do powierzchni uprawy pomidorów nie większej, niż powierzchnia gruntów określona w umowie, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć

6) truskawki

7) chmiel – uprawa w rejonie lubelskim, wielkopolskim lub dolnośląskim; minimalna obsada: 1 300 szt./ ha; do powierzchni, na których uprawiane są rośliny chmielu, zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych.

8) len

9) konopie – do uprawy odmian konopi zawierających maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny.

Czytaj też:

Jakie rodzaje płatności bezpośrednich będą w nowej WPR?