W tym roku później można będzie składać oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności z PROW.

Więcej o dotychczasowych zasadach składania oświadczeń zamiast wniosków:

Oświadczenia zamiast wniosku o dopłaty tylko do czwartku 14 marca

Wyjątkowe rozwiązanie, pozwalające rolnikom na składanie oświadczeń zamiast pełnych wniosków, przyjęto początkowo na rok, aby ułatwić ubieganie się o dopłaty wobec wprowadzenia obowiązku składania wniosków przez Internet. I od tego czasu jest przedłużane. W tym roku stało się to w ostatniej chwili.

Komisja Rolnictwa dopiero 22 stycznia, podczas prac nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej „Dobrostan zwierząt” z PROW (tj. ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw), przyjęła też m.in. poselskie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw - poprawki przewidujące przedłużenie na 2020 r. rozwiązań dotyczących wnioskowania o przyznanie płatności bezpośrednich, zastosowanych w 2018 r. i 2019 r.

Sejm uchwalił ustawę 23 stycznia.

Zatem, tak jak w 2018 i 2019 roku, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, rolnik, który w 2019 r. ubiegał się wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, płatność ONW, pomoc za zalesianie, premię pielęgnacyjną i zalesieniową, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2019 r. wynosiła mniej niż 10 ha, może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w stosunku do ubiegłorocznej sytuacji.

Będzie to równoznaczne z uznaniem, że rolnik złożył wniosek o wypłatę pomocy, o którą ubiegał się w 2019 r.

Oświadczenia będą przyjmowane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin składania oświadczeń nie podlega przywróceniu.

Przepisy dotyczące składania oświadczeń mają wejść w życie 1 marca.

Od pierwszego dnia składania wniosków o przyznanie płatności za 2020 rok, czyli od 15 marca, ma natomiast zacząć obowiązywać rozporządzenie ministra, wprowadzające obowiązek składnia oświadczeń przez rolnika o posiadaniu tytułu prawnego do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, do której obiega się on o przyznanie płatności.

Płatności przysługują rolnikowi, który na dzień 31 maja danego roku ma tytuł prawny do tej działki.

Zmiana ma na celu przeciwdziałanie zjawisku ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów użytkowanych bezumownie.