Celem działania jest poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi; zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości; wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości. System chronionych oznaczeń geograficznych, chronionych nazw pochodzenia, gwarantowanych tradycyjnych specjalności, rolnictwa ekologicznego oraz integrowanej produkcji umożliwia osiągniecie wyższych dochodów przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa narodowego oraz dbaniu o wpływ całego procesu
wytwarzania na środowisko. Dzięki temu nie trzeba produkować z naciekiem „na ilość” lecz „na jakość”. W obecnej sytuacji tylko w ten sposób możemy konkurować z europejskimi produktami spożywczymi. Ponieważ w Polsce formalne systemy jakości dopiero się rozwijają, warto wziąć udział w „wyścigu” po dopłaty na ten cel.

Wnioskodawcą może być producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) oraz wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności.

A oto lista takich systemów:
1. systemy wspólnotowe:

a) System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych;

b) System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami;

c) produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych.

2. system krajowy:

a) Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.); (W systemie tym produkowane są wysokiej jakości owoce, warzywa oraz rolnicze płody rolne. Specyfika uprawy wynika z prawidłowo dobranego płodozmianu i agrotechniki, racjonalnego nawożenia opartego na rzeczywistym zapotrzebowaniu pokarmowym roślin. Chemiczna ochrona roślin w odróżnieniu od rolnictwa konwencjonalnego ograniczona jest do stosowania tylko środków ochrony roślin bezpiecznych dla środowiska naturalnego, w tym dla organizmów pożytecznych. Zabronione jest stosowanie preparatów z grupy
toksycznych i bardzo toksycznych dla ludzi. Środki ochrony roślin stosuje się tylko wtedy, gdy inne metody ograniczania występowania agrofagów nie są wystarczające, w możliwie najniższych dopuszczalnych dawkach i stosuje się je po przekroczeniu przez agrofaga progu szkodliwości lub na podstawie sygnalizacji).

b) inne krajowe systemy jakości.

Trochę więcej o IP… Produkcja w systemie IP prowadzona jest w oparciu o szczegółowe metodyki zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa , które dokładnie określają sposób prowadzenia upraw. Zgodność sposobu prowadzenia
upraw z metodykami IP oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, weryfikowana jest w trakcie przeprowadzonych kontroli obejmujących: kontrolę Notatnika IP obejmującą wszystkich producentów; kontrolę w gospodarstwie w trakcie wegetacji roślin; kontrolę jakości płodów rolnych. Certyfikaty IP wydaje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Na podstawie pierwszego zgłoszenia do systemu IP producent zostaje wpisany do ewidencji pod niepowtarzalnym numerem, który jest potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Nadawanie numerów ewidencyjnych odbywa się zgodnie z tzw. kodami NUTS związanymi z podziałem administracyjnym kraju, co umożliwia szybką identyfikację producenta. Produkty oznaczone zastrzeżonym Znakiem IP zawierają nr certyfikatu IP, w którym zawarty jest również nr producenta. Produkty integrowanej produkcji (IP) w rozumieniu Ustawy o ochronie roślin z(Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) obejmują wyłącznie nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego dla których zostały opracowane i zaakceptowane metodyki produkcji integrowanej. Przygotowano dwadzieścia jeden metodyk, które obejmują następujące produkty:agrest, borówka wysoka, brzoskwinia i morela, buraki ćwikłowe, cebula, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta głowiasta, malina, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidory pod osłonami, porzeczka czarna i czerwona, sałata pod osłonami, śliwki, truskawki, wiśnie oraz ziemniaki.

Wsparcie w ramach opisywanego działania mogą uzyskać wyłącznie
producenci wytwarzający produkty:

a) których nazwy zostały zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) lub Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
, lub

b) które zostały zarejestrowane jako Gwarantowana Tradycyjna
Specjalność (GTS)

Obecnie na poziomie krajowym są rozpatrywane lub też zostały już zaakceptowane i przesłane do Komisji Europejskiej następujące, spełniające ww. wymagania, wnioski o rejestrację we wspólnotowym systemie jakości żywności:

- jako Chroniona Nazwa Pochodzenia: bryndza podhalańska (rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007), oscypek (opublikowany w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 510/2006), redykołka, podkarpacki miód spadziowy, wiśnia nadwiślanka, karp zatorski, miód drahimski (wnioski przekazane do Komisji Europejskiej), lipiec białowieski, „miód z Sejneńszczyzny" lub „miód z Łoździej", śliwka szydłowska, fasola wrzawska (wnioski rozpatrywane na poziomie krajowym);

- jako Chronione Oznaczenie Geograficzne: miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, kiełbasa lisiecka, wielkopolski ser smażony, „truskawka kaszubska" lub "kaszëbskô malëna", suska sechlońska, miód kurpiowski, fasola korczyńska, jabłka łąckie (wnioski przekazane do KE);

- jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność: staropolski miód pitny czwórniak, staropolski miód pitny trójniak, staropolski miód pitny dwójniak, staropolski miód pitny półtorak, olej rydzowy, kiełbasa myśliwska, kabanosy, kiełbasa jałowcowa (wnioski przekazane do KE).

Pomoc otrzymają też produkty rolnictwa ekologicznego, roślinne i zwierzęce, wyprodukowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych oraz przetwory i wyroby wyprodukowane lub wytworzone z ww. produktów.

Produkty integrowanej produkcji (IP) w rozumieniu Ustawy o ochronie roślin z (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) obejmują wyłącznie nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego dla których zostały opracowane i zaakceptowane metodyki produkcji integrowanej. Przygotowano dwadzieścia jeden metodyk, które obejmują następujące produkty: agrest, borówka wysoka, brzoskwinia i morela, buraki ćwikłowe, cebula, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta głowiasta, malina, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidory pod osłonami, porzeczka czarna i czerwona, sałata pod osłonami, śliwki, truskawki, wiśnie oraz ziemniaki.

Wysokość wsparcia według rodzaju kwalifikującego się systemu

1. System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności:

- 3200 zł (819,7 euro)/rok przez pięć lat.

2. Rolnictwo ekologiczne - 996 zł (255,1 euro)/rok przez pięć lat.

3. Integrowana produkcja - 2750 zł (704,4 euro)/rok przez pięć lat - w przypadku tego systemu suma kosztów jego wprowadzania i składki na rzecz grupy producentów, bez uwzględniania kosztów kontroli zewnętrznej zwracana jest do kwoty 750 zł (192,1 euro) na rok.

Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny. Producent rolny otrzymuje wsparcie na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych.

Wysokość wsparcia nie przekracza równowartości 3 000 euro rocznie na gospodarstwo zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), co też będzie poddane procesowi weryfikacji.

Stawki wsparcia oszacowane zostały na podstawie kosztów stałych związanych z uczestnictwem producenta rolnego w poszczególnych systemach jakości żywności. Wsparcie jest wypłacane po roku uczestnictwa w systemie przez okres maksymalnie 5 lat. Koszty stałe zostały oszacowane na podstawie kosztów związanych z funkcjonowaniem w ramach danego systemu jakości żywności. Koszty te obejmują opłaty roczne, w tym składki na rzecz grup producentów związane z udziałem w systemie oraz koszty kontroli w ramach poszczególnych systemów.

Składki mogą być płacone wyłącznie na rzecz grup producentów, które dostarczają producentom rolnym zrzeszonym w tych grupach odpowiednich usług wynikających z uczestnictwa w systemach jakości żywności. W przypadku produkcji integrowanej zwraca się również koszty związane z wejściem do sytemu.

Tradycyjnie już formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia przed naborem wniosków będą udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Można będzie je również otrzymać w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w kancelarii oddziału regionalnego, albo przesłać listem poleconym nadanym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.

Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście lub przez upoważnioną osobę, kancelaria oddziału regionalnego Agencji wydaje na kopii potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę wpływu.


Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 110 proc. środków finansowych dostępnych w ramach 132.


Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 20, poz. 119).

Źródło: farmer.pl/ MRiRW/ ARiMR