Planowano, że w okresie dwóch lat, jakie pozostały do zakończenia wdrażania PROW 2014-2020, wsparciem w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętych zostanie ok. 65,5 tys. rolników. Budżet działania „Dobrostan zwierząt” PROW 2014-2020 wynosi 50 mln euro.

Tymczasem do 18 maja ARiMR odebrała tylko 21,1 tys. wniosków, w tym w odniesieniu do trzody chlewnej (tj. w ramach Pakietu 1. Dobrostan świń) – ponad 0,5 tys. wniosków, a w odniesieniu do krów (tj. w ramach pakietu 2. Dobrostan krów) - ponad 20,6 tys. wniosków.

Nabór potrwa do 15 czerwca.

Decyzje o przyznaniu płatności w ramach działania „Dobrostan zwierząt” będą przez ARiMR wydawane do 1 czerwca roku następującego po roku złożenia wniosku, a płatności wypłacane do 30 czerwca roku następującego po roku złożenia wniosku.

Jak wyjaśnił, odpowiadając na interpelację poselską, minister Jan Krzysztof Ardanowski, „w przypadku działania „Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 wprowadzono uproszczony system wnioskowania, co oznacza, że rolnik nie wskazuje konkretnych zwierząt, które mają być objęte płatnością dobrostanową, ani nawet nie określa, w odniesieniu do ilu zwierząt ubiega się o taką płatność. Wymogami danego wariantu muszą być objęte wszystkie zwierzęta danej grupy technologicznej w całym gospodarstwie rolnym i ARiMR na podstawie danych z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt będzie szacowała liczbę zwierząt objętych działaniem i spełniających wymogi przyznania płatności dobrostanowej (po uwzględnieniu ewentualnych zmniejszeń płatności za nieprzestrzeganie wymogów działania). Należy również zauważyć, że rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jeden wariant.”

Za sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt rolnik ma płacić nie więcej niż 1000 zł, jeśli  będzie chciał realizować oba warianty, zapłaci więc do 2 tys. zł.

Zgodnie z unijnymi przepisami, koszty transakcyjne mogą wynosić do 20% premii wypłaconej z tytułu zobowiązań dotyczących dobrostanu zwierząt. Polskie przepisy określiły, że przygotowanie planu poprawy dobrostanu zwierząt – uznane za koszty transakcyjne -  pochłonie 15% wypłaconej płatności dobrostanowej.

„Plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzany jest indywidualnie dla każdego gospodarstwa i ma na celu określenie maksymalnej liczby zwierząt objętych wymogami wariantu (w ramach którego rolnik wnioskuje o przyznanie płatności dobrostanowej), które mogą w podwyższonych warunkach dobrostanu przebywać w tym gospodarstwie rolnym, biorąc pod uwagę w zależności od wariantu, albo posiadane budynki inwentarskie, albo dostępne powierzchnie zewnętrzne” – wyjaśnił minister.

Posłowie pytali też, czy spełni wymogi dodatkowej płatności ten rolnik, który nie ma ogrodzonego pastwiska, ale będzie trzymał krowy na uwięzi. Minister wyjaśnił, że „w ramach wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas jednym z wymogów jest wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych bez uwięzi. Oznacza to, że rolnik wykorzystujący łańcuchy przy wypasie krów mlecznych nie spełnia jednego z wymogów wariantu, zatem płatność nie może mu zostać przyznana w pełnej wysokości. Należy bowiem zauważyć, że utrzymywanie podczas wypasu krów na uwięzi przeczyłoby zasadom podwyższonego dobrostanu zwierząt i nie sprzyjałoby poprawie warunków bytowych”.