Do wykorzystanie jest 13,5 mld euro: 8,6 mld euro z budżetu UE oraz 4,9 mld euro z funduszy krajowych.

„Z punktu widzenia polskiego sektora rolno-żywnościowego szans na rozwój upatrywać należy przede wszystkim w występującym trendzie globalnego wzrostu zapotrzebowania na produkty rolne oraz we wzroście siły nabywczej krajowych konsumentów. Pozwoli to na wykorzystanie już posiadanych mocy produkcyjnych i ich dalszy rozwój" - podano w programie. I właśnie na "zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności" została przeznaczona jedna trzecia dostępnych środków.

W PROW 2014-2020 przewidziano 14 działań:

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Inwestycje w środki trwałe

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Tworzenie grup i organizacji producentów

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne

Rolnictwo ekologiczne

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Współpraca

LEADER.

Szczegóły w programie poniżej.