Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca, ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą do biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.  

Najwięcej rolników złożyło wnioski o dopłaty obszarowe w województwach: mazowieckim - ponad 31,5 tys., lubelskim – blisko 27, tys. i  małopolskim - ponad 25 tys.

ARiMR przyjmuje wnioski o płatności obszarowe od 15 marca.

Nowością jest to, że rolnicy z całego kraju mogą się ubiegać o płatność obszarową  do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a w kilku województwach o płatność do krów i owiec. Ważne jest również to, że jednolite płatności obszarowe będą przyznawane rolnikom do powierzchni upraw zagajników drzew o krótkiej rotacji,  takich jak: brzoza, topola i wierzba. Rolnicy, którzy chcą otrzymać takie dopłaty muszą we wnioskach zadeklarować tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne. Jeśli chodzi o uzupełniające płatności obszarowe (UPO), to będą one po raz pierwszy przysługiwały także do powierzchni, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, jeżeli na gruntach tych:

·        rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);

·         roślinność ta została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;

·         nie jest prowadzona uprawa przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

Rolnicy występujący w 2010 r. o przyznanie płatności bezpośrednich, wypełniając jeden formularz wniosku mogą jednocześnie ubiegać się o  pomoc finansową z tytułu dopłat obszarowych, wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013. Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 12 różnych rodzajów płatności jest ułatwieniem dla rolników, którzy nie muszą teraz  wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat.

Szacowane maksymalne stawki płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2010 przedstawiają się następująco:

  • jednolita płatność obszarowa (JPO)  - 141,06 euro/ha
  • uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 82,46 euro/ha
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 336,05 euro/ha
  • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) - 110,18 euro/ha
  • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - ok. 39,44 euro/tonę
  • przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich - 400 euro/ha
  • płatność cukrowa - ok. 12,59 euro/tonę
  • płatność do krów - 142,5 euro/sztukę
  • płatność do owiec - 30 euro/sztukę
  • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 60 euro/ha.

źródło: farmer.pl