O ogłoszeniu przez resort rolnictwa priorytetów na lata 2018-2019 minister poinformował na konferencji prasowej podczas odbywającej się w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) targów Mazurskie Agro Show.

Jurgiel przypomniał, że ministerstwo realizuje program działań na czteroletnią kadencję, oparty na programie PiS. W ocenie ministra, pierwsze dwa lata pracy resortu były okresem bardzo dobrym dla polskiego rolnictwa. Jak mówił, teraz do programu wprowadzono nowe zadania, aby przyspieszyć rozwój polskiej wsi.

Według niego priorytety ministerstwa na najbliższe dwa lata zostały zebrane w ośmiu obszarach, ale główne wynikające z nich przesłanie to poprawa jakości życia na wsi i opłacalność produkcji rolnej, rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa sprawnej administracji.

Minister zapowiedział, że jeszcze tym kwartale zostanie ogłoszony "Pakt dla obszarów wiejskich", czyli strategia dotycząca rozwoju wsi i rolnictwa. Dokument będzie elementem realizacji "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Ma zapewnić spójność pomiędzy działaniami rządu i samorządów, przyczynić się do wzmocnienia rolnictwa jako silnej gałęzi polskiej gospodarki i zapewnić poprawę życia na obszarach wiejskich.

Jako najważniejsze zadania stawiane przed resortem na ten rok minister wymienił sprawę współpracy międzynarodowej oraz negocjacji dot. kształtu wspólnej polityki rolnej UE po 2020 r. i unijnych funduszy rolnych dla Polski. Jak mówił, w maju mają być ogłoszone tzw. koperty finansowe (pule środków) dla poszczególnych państw. - Tutaj liczymy na kopertę co najmniej równą - dodał.

Zgodnie z przyjętą w lutym uchwałą Sejmu, która ma pomóc rządowi w prowadzeniu rozmów z Komisją Europejską, kluczowe dla realizacji priorytetów stawianych przed przyszłą wspólną polityką rolną jest "zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii".

W uchwale uznano, że proponowane "zmiany sposobu finansowania płatności bezpośrednich, polegające na wprowadzeniu współfinansowania z budżetów krajowych poważnie zagrożą równym warunkom konkurencji". Oceniono również, że konieczne jest m.in. "odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie poprzez ostateczne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi".

Priorytety ministerstwa rolnictwa i związane z nimi zadania na lata 2018-2019 zostały określone w ośmiu obszarach: "wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa", "konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz bezpieczeństwo żywności", "rozwój obszarów wiejskich", "polityka społeczna", "instytucje, administracja, programowanie i finansowanie", "edukacja i wiedza na obszarach wiejskich", "gospodarka ziemią i nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa" oraz "instytucje podległe i nadzorowane". Dokument został opublikowany na stronie internetowej resortu www.minrol.gov.pl.