Coraz sprawniej przebiega realizacja wypłat z PROW 2007 - 2013. Do 16 września ARiMR wypłaciła łącznie z tego Programu ponad 9,2 miliarda zł rolnikom i przetwórcom żywności, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze 3 mld zł. Tempo wypłat pieniędzy z PROW 2007 - 2013 stale rośnie. O ile w 2007 roku Agencja wypłaciła jedynie około 180 milionów w zł., to w roku ubiegłym było już około 4,5 miliarda zł, a do końca tego roku wypłacona kwota wzrośnie do 8 miliardów zł.

Największa kwota, przeszło 2,7 mld zł została przeznaczona na dopłaty ONW wspierające prowadzenie produkcji rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Płatności takie otrzymuje co roku około 750 tys. rolników.

Na wypłatę rent strukturalnych Agencja wydała do tej pory z PROW 2007-2013 ponad 2,12 mld zł. Renty takie dostaje co miesiąc około 65 tys. rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstw następcom.

Dla ponad 100 tys. rolników, którzy realizują programy rolnośrodowiskowe w swoich gospodarstwach, ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 ponad 1,52 mld zł. Gospodarstwa przechodzące na ekologiczne metody produkcji lub stosujące technologie zapobiegające erozji gleb oraz utrzymujące rodzime rasy zwierząt i cenne genetycznie gatunki roślin otrzymują z tego programu dofinansowanie przez 5 lat.

Ponad 1 mld zł Agencja wypłaciła już z PROW 2007 - 2013 około 10 tys. rolników, którzy zrealizowali inwestycje wspierane z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Większość tych pieniędzy inwestorzy przeznaczyli na zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

Na premie ułatwiające młodym rolnikom start zawodowy Agencja wydała ponad 235 mln zł. Dotychczas premię taką w wysokości 50 tys. zł otrzymało ponad 4,7 tys. rolników. W niedługim czasie, zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, premia dla młodych rolników ma być podwyższona do 75 tys. zł.

Rolnikom, którzy zalesili grunty, ARiMR wypłaciła w formie pomocy pokrywającej część kosztów oraz premii pielęgnacyjnych i zalesieniowych ponad 198 mln zł. Pieniądze te otrzymało prawie 15 tys. rolników, którzy założyli uprawy leśne na słabych glebach niezapewniających plonu gwarantującego odpowiednie dochody.

Rolnicy i ich domownicy, którzy zainwestowali w przedsięwzięcia tworzące na terenach wiejskich nowe miejsca pracy w działalności innej niż rolnicza, otrzymali z PROW 2007-2013 dofinansowanie w wysokości około 55 mln zł. Wsparcie z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wypłacone zostało blisko 600 beneficjentom.

Grupom producentów Agencja wypłaciła ponad 55 mln zł. Do 16 września 2009 r. zostało zarejestrowanych w urzędach marszałkowskich 355 grup. Dofinansowanie na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania otrzymało ponad 283 grupy.

Przedsiębiorcom z sektora rolno-przetwórczego, którzy zdążyli do tej pory zrealizowalizować i rozliczyć inwestycje dofinansowywane z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Agencja wypłaciła ponad 8 mln zł. Wsparcie rekompensujące część kosztów poniesionych na takie inwestycje otrzymało kilkanaście firm.

Źródło: farmer.pl