Nabór wniosków na pomoc suszową za 2021 r. ma ruszyć z dniem 16 czerwca br.

Pierwotny projekt zakładał, że nabór miał ruszyć z dniem 16 maja, jednak tak się nie stało.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zapewniał w drugiej połowie tego miesiąca w rozmowie z farmer.pl, że pomoc suszowa za 2021 rok zostanie poszkodowanym rolnikom wypłacona. Przyznał, że rzeczywiście prace nad stosownymi przepisami w tej sprawie trochę się przeciągają, ale temat na pewno nie umknie.

Jak się okazuje, przewidujący pomoc suszową za 2021 rok projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rząd przyjął do procedowania dopiero 25 maja. 

- Po przyjęciu przez Radę Ministrów i wejściu w życie projektowanych przepisów rozpocznie się nabór wniosków o pomoc, który zakończy się zgodnie z założeniami 30 czerwca - poinformował wiceminister Bartosik tym razem w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.

Czasu na aplikowanie o należną pomoc będzie więc bardzo mało.

Jaka będzie stawka pomocy suszowej za 2021 r.?

Zgodnie projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw rolnych, na których szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r.

Stawki pomocy zróżnicowano w zależności od uprawy i wysokości szkód

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

W przypadku gdy producent rolny zawnioskuje o udzielenie do danej powierzchni pomocy z uwzględnieniem więcej niż jednej stawki, do obliczenia pomocy przyjmuje się wyższą ze stawek.

Uwzględniając przepisy rozporządzenia Komisji nr 702/2014 wysokość pomocy

będzie pomniejszana o 50%, jeżeli:

  • w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ww. ryzyk,
  • w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W tym roku susza też jest notowana

W bieżącym roku, zgodnie z raportami IUNG-PIB Puławy susza wystąpiła już w pierwszym okresie raportowania w całym kraju, a w drugim tj. 01.04-31.05 utrzymuje się w dziewięciu województwach. Największe deficyty wody występują na zachodzie Polski w województwach lubuskim i wielkopolskim.

Przypominamy, wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę można składać tylko za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Oferta Credit Agricole dla rolników

Jak informuje Marta Ceglarek z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 15 października. Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.