Jak informowaliśmy, wielu rolników odebrało z ARiMR decyzje nakazujące zwrot dotacji po stworzeniu „sztucznych warunków do uzyskania pomocy” udzielonej w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, ustanowionej przez KE w 2016 roku.

Więcej:

113 decyzji ARiMR o zwrocie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych

Po unijnych kontrolach, ARiMR realizowała Plan Działań Naprawczych. „W ramach przedmiotowego Planu przeprowadzono kontrole administracyjne dla całej populacji beneficjentów mechanizmu, tj. 2 394 podmiotów, w zakresie 2 431 przyznanych płatności. W wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej polegającej na analizie transakcji, lokalizacji stad, zbieżności nazwisk i adresów zamieszkania pomiędzy sprzedającym a kupującym oraz przemieszczania zwierząt pomiędzy siedzibami stad ustalono, że wobec 154 beneficjentów, w zakresie 156 płatności, istnieje podejrzenie braku osiągnięcia celu podśrodka mechanizmu, tj. braku zwiększenia wartości hodowlanej należących do nich stad, a tym samym braku zwiększenia konkurencyjności gospodarstw i stworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy finansowej” – informował minister Ardanowski, odpowiadając na interpelację poselską.

Zwrot dotacji przez rolników to jednak nie jedyny skutek tego zdarzenia.

„W ramach kontroli zgodności rozliczeń na podstawie art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 Komisja Europejska prowadzi postępowanie wyjaśniające nr INT/2018/006/PL, dotyczące nadzwyczajnych środków wsparcia, pomocy na ograniczenie produkcji mleka, przechowywania w magazynach państwowych i przechowywania prywatnego w celu zbadania ryzyka dla funduszu dotyczącego wdrożenia nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/1613 w Polsce – przyznaje Ministerstwo Rolnictwa.  - W związku z ww. postępowaniem nie można wykluczyć, że KE wystąpi o wyłączenie z unijnego finansowania części wydatków finansowanych z EFRG zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, jednakże dotychczas nie została podjęta przez Komisję Europejską decyzja określająca kwotę środków finansowych do ewentualnego zwrotu przez Polskę.”

Ministerstwo nie podało, kiedy można spodziewać się zakończenia unijnego postępowania.

W ramach Pakietu Hogana rolnikom wypłacono 22 621 921,85 EURO (tabela w załączeniu). Wypłaty zostały w całości zrealizowane ze środków unijnych.