Przedłużenie obejmuje również wnioski o płatności obszarowe z II filara WPR.

Phil Hogan komisarz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, zaproponował zezwolenie państwom członkowskim na przedłużeniem terminu, aby rolnicy nie ponosili konsekwencji opóźnień ze strony administracji, która ma do czynienia z wyzwaniami wynikającymi z pierwszego roku wdrażania nowej WPR 2014-2020.

Państwa członkowskie przyjmując te możliwość mogą także uniknąć kar za zbyt późne przesłanie aplikacji do odbiorców. Państwa, które zdecydują się na przesunięcie terminu powinny zapewnić takie funkcjonowanie systemu zarządzającego i kontrolnego, aby zabezpieczyć odpowiednie zarządzanie finansami.