Zadłużenie rolników wobec ARiMR rośnie, nie każdą kwotę agencja odzyskuje.

Więcej:

Rolnicy winni ARiMR 2,3 mld zł

ARiMR odzyskuje co czwartą windykowaną złotówkę

A komu udaje się nie spłacać zadłużenia?

ARiMR wdraża proces windykacyjny, gdy kwota należności przekracza 100 euro.

Jednak, jak informuje agencja, według stanu na 31 grudnia 2020 r. najniższa windykowana kwota wynosi 0,01 zł - co wynika z niedopłaty przez windykowanego należnych na dany dzień środków. Jak wyjaśniono, taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy np. beneficjent ma wyliczoną na dany dzień kwotę do zapłaty, a wpłaca ją np. kilka dni później - wtedy należna do zapłaty kwota może być większa.

Natomiast najwyższe saldo należności podlegające windykacji ma sprawa z kwotą ponad 47 mln zł.

Niektóre sprawy windykacyjne przedawniają się.

W 2020 r. najniższa kwota należności w sprawie, w której nastąpiło przedawnienie, to 83,29 zł. Natomiast najwyższa kwota należności przedawnionej to ponad 169 tys. zł.

W 2020 r. przedawniło się 207 spraw na łączną kwotę ok. 2,75 mln zł, natomiast zakończono 32 750 spraw, w których zostały odzyskane należności - 112 777 512,89 zł. Przyjęto do windykacji cztery razy większe kwoty, niż odzyskane: 465 715 745,75 zł (w tym środki współfinansowania unijnego: 323 535 584,87 zł).

W 2021 r. są 1042 sprawy windykacyjne zagrożone przedawnieniem (według stanu na 31 grudnia 2020 r.) na łączną kwotę ponad 17,9 mln zł.