Do kiedy ARiMR wypłaci płatności obszarowe z PROW? Co jest powodem niewielkiej realizacji wypłaty tych płatności? – zapytaliśmy w agencji.

O ile płatności bezpośrednie są już prawie na kontach rolników, to realizacja płatności obszarowych wygląda gorzej.

Więcej: Dopłaty za 2017 rok (prawie) wypłacone

Co jest tego przyczyną?

Agencja tłumaczy:

"Sprawy dotychczas niezakończone można określić co do zasady  jako przypadki o skomplikowanym charakterze. Natomiast w przypadku działań obszarowych PROW dochodzi również konieczność weryfikacji dochowania przez rolników  ciążących na nich zobowiązaniach wieloletnich. Niezakończone sprawy można podzielić na:

Ø  przypadki, w których prowadzone są postępowania związane z przekazaniem gospodarstwa ze względu na śmierć rolnika, rozwiązanie albo przekształcenie rolnika albo wystąpienie innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne,

Ø  sprawy, w których poza kontrolą administracyjną przeprowadzana była również kontrola na miejscu, a ze względu na szczególnie skomplikowany charakter nie mogły zostać dotychczas zakończone (np. gospodarstwa, których dotyczyła tzw. kontrola rozproszona, która dotyczy gospodarstw położonych na gruntach dwóch różnych województw, czy sprawy w których rolnicy składają zastrzeżenia do wyników z kontroli na miejscu, również sprawy, w których brak jest przekazanych przez wykonawcę zewnętrznego raportów z kontroli na miejscu),

Ø  sprawy, w których wpłynęła informacja o możliwości wystąpienia nieprawidłowości (tzw. donosy),

Ø  sprawy, w których postępowanie administracyjne zostało zawieszone (na wniosek rolnika lub z urzędu, np. w związku z trwającym postępowaniem spadkowym w przypadku śmierci wnioskodawcy),

Ø  inne, pojedyncze przypadki o skomplikowanym charakterze wynikające z indywidualnych cech konkretnego postępowania (np. kontrola krzyżowa – rozprawa administracyjna), inne wyjaśnienia, dokumenty które składane są w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

Wymienione przyczyny niezakończenia obsługi spraw występowały w każdej kampanii obsługi wniosków. Agencja dokłada starań, by takie sprawy jak najszybciej zakończyć. Termin realizacji płatności to 30 czerwca".