Wiadomość o dopuszczeniu w tym roku w UE – jak zresztą działo się ostatnio co roku – zaliczkowego wypłacania dopłat od 16 października zamiast od 1 grudnia zbiegła się w Polsce z drugą: płatności uzupełniające będą wypłacane od 1 stycznia 2014 r.

Jednocześnie minister Kalemba zapowiedział zbadanie możliwości wypłacania zaliczkowego dopłat także w Polsce.

Co dziwne, określił możliwość zaliczkowego wypłacania dopłat jako nową sytuację, choć wielokrotnie była ona dyskutowana. Jako przyczynę niewłączania się naszego kraju we wcześniejsze zaliczkowe wypłaty podawano trudności techniczne: mamy dużo beneficjentów, łączymy środki krajowe i unijne.

Na co więc mogą w tym roku liczyć rolnicy? Jakie będą terminy wypłacenia dopłat za 2013 r.? Czy płatności uzupełniające będą wypłacane łącznie z dopłatami i ONW? Jakie warianty wypłat są rozpatrywane? Co z zaliczkami? Kiedy będą decyzje? – pytaliśmy w ARiMR.

Odpowiedź jest jednoznaczna: ARiMR nie przedstawia technicznych trudności wypłat, uzależnia je tylko od terminu przekazania środków finansowych.

Przypomniano, że „zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego:

-        płatności bezpośrednie przekazywane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego,

-        płatności ONW w terminie od dnia 16 października roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego,

-        płatność rolnośrodowiskowa w terminie od dnia 16 października roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.”

Jednocześnie ARiMR dodała, że - czego nikt ne kwestionuje i co dotyczy jednakowo każdego z państw UE - przeprowadzane są kontrole wniosków: „Podkreślić należy, że zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, płatności nie dokonuje się przed zakończeniem sprawdzania warunków kwalifikowalności, w szczególności z uwzględnieniem wyników z przeprowadzonych kontroli na miejscu.”

ARiMR nie wiąże możliwości łączenia płatności ONW – wypłacanych od 16 października, a więc wtedy, jak możliwe jest rozpoczęcie wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich – z ewentualnymi zaliczkami dopłat bezpośrednich: „Płatności uzupełniające nie są i nigdy nie były wypłacane z płatnością ONW, co wynika z innego terminu realizacji płatności, jak wskazano w odpowiedzi na pkt 1. Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1164, z późn. zm.) decyzje w sprawie przyznania płatności obszarowych (w tym płatności uzupełniających) oraz płatności do krów i owiec są wydawane od dnia określenia wysokości stawek tych płatności, nie wcześniej jednak niż po terminie określenia kursu euro, tj. ostatniego kursu wymiany walut ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października, a w przypadku decyzji dotyczących również płatności do tytoniu – nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia roku następującego po roku złożenia wniosku. ARiMR jest przygotowana do wydawania decyzji w sprawie przyznania wszystkich płatności, w w/w wskazanych terminach.”

Odpowiadając na pytanie, jakie warianty wypłat są rozpatrywane, agencja nie wysuwa przeszkód technicznych: „Kwestie związane z terminem realizacji płatności bezpośrednich uzależnione są od terminu przekazania środków finansowych na ten cel”- podano tylko.

Dodano też, że nie ma jeszcze opublikowanego rozporządzenia zezwalającego na zaliczki.

„Na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich w Brukseli w dniu 11 września 2013 r., Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia umożliwiającego wypłatę płatności zaliczkowych. Do dnia 24 września 2013 r. nie zostało jednak opublikowane rozporządzenie w tej sprawie” – napisano, ale trzeba wątpić aby opublikowanie rozporządzenia zaskoczyło którekolwiek z państw członkowskich.

Na podanie przez MRiRW wyniku analizy możliwości zaliczek – zapowiadane przez ministra Kalembę – czekamy. Decyzja jeszcze nie zapadła - dowiedzieliśmy się dziś.

W najbliższy poniedziałek 30 września będzie znany kurs euro do przeliczenia należności, od połowy października rolnicy z UE będą odbierać dopłaty.