Wg stanu na dzień 07.01.2020 r., w systemie informatycznym służącym do obsługi wniosków o przyznanie pomocy, zostało zarejestrowanych 353.013 wniosków na wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości ok. 2,3 mld zł.  Biura Powiatowe ARiMR wydały 96.520 decyzji (liczba decyzji obejmuje także przypadki odmowy przyznania pomocy) w łącznej wysokości ponad 710 mln zł – podaje agencja.

I wciąż nie wiadomo, na jaką pomoc mogą liczyć poszczególni rolnicy. Agencja nie podaje kwoty stawek pomocy, jakie otrzymają poszkodowani: „Z uwagi na trwającą cały czas weryfikację wniosków, dane dotyczące liczby rolników posiadających ubezpieczenie, liczby rolników, którzy otrzymali pomoc w podziale na pomoc de minimis w rolnictwie oraz pomoc publiczną, liczby rolników, którzy otrzymali pomoc w zależności od poziomu i zakresu poniesionych strat, będą mogły być przekazane po zakończeniu ich weryfikacji oraz wypłacie pomocy.”

Nie jest też znana dokładna kwota, o jaką wnioskują rolnicy: „Kwota pomocy wyliczana jest przez system informatyczny służący do weryfikacji wniosków producentów rolnych, w momencie obliczania pomocy na podstawie wprowadzonych do systemu danych wynikających z dostarczonych dokumentów, w tym protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód.”

Zatem wciąż nie wiadomo, jaka będzie pomoc po ubiegłorocznej suszy.

System rejestracji pomocy publicznej podaje, że „Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 08.01.2020 wynosi 214 655 435,35 euro, co stanowi 72,54%”. Na dzień 2 stycznia 2020 stan ten wynosił 214 229 581,13 euro, co stanowiło 72,39%.

Więcej: Kiedy ruszy pomoc de minimis?

Zatem pomimo odnowienia się w tym roku limitu pomocy, nie jest ona udzielana.

Pytamy w MRiRW, kiedy ruszy pomoc po suszy i kiedy będą stawki dopłat do nasion. O odpowiedzi poinformujemy.