Można czy nie można rezygnować z zaczętego w starym PROW programu rolnośrodowiskowego? Rolnicy wciąż mają wątpliwości.

Otrzymaliśmy taki list od czytelnika:

"Od 2012 r. jestem w programie rolnośrodowiskowym (pakiet rolnictwo zrównoważone i ochrona gleb i wód, czyli poplony).
W maju 2012 r. otrzymałem pismo z ARiMR informujące, że w związku z wejściem nowego PROW i zmiany warunków w pakiecie rolnośrodowiskowym, będę mógł kontynuować zobowiązania lub zrezygnować z uczestnictwa w tych programach bez ponoszenia konsekwencji (skan pisma w załączeniu).

Tymczasem od pracownika ARiMR dowiedziałem się że jednak nie mogę zrezygnować, inne informacje (że mogę zrezygnować) otrzymałem trzy tygodnie temu podczas szkolenia ARiMR odnośnie nowych programów PROW 2014-2020.

Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Rozpoczynają się siewy i dalej nie wiem jak mam zaplanować płodozmian."

A więc można czy nie można zostawić zaczęty program rolnośrodowiskowy?

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest to uzależnone od tego, jakie zmiany poczyniono w działaniu w związku z rozpoczęciem nowego PROW. Ministerstwo Rolnictwa informuje:

"W związku z koniecznością dostosowania zobowiązań, podjętych po roku 2011, w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego PROW 2007-2013, do nowych ram prawnych następnego okresu programowania, na stronie internetowej resortu rolnictwa umieszczano komunikaty (30.04.2014 r., 4.08.2014 r., 17.09.2014 r. i 23.12.2014 r.) o planowanym wprowadzeniu zmian w odniesieniu do niektórych
pakietów działania Program rolnośrodowiskowy objętego PROW 2007-2013.

Wprowadzone zmiany dotyczą poszczególnych wariantów Pakietu 8. Ochrona gleb i wód oraz Pakietu 9. Strefy buforowe (warianty dotyczące miedz śródpolnych). W zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód zmienił się kształt i brzmienie wymogów, które w zakresie międzyplonów, są tożsame z wymogami Pakietu 2. Ochrona gleb i wód realizowanego w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020,  z kolei w zakresie Pakietu 9. Strefy buforowe (warianty dotyczące miedz śródpolnych) zmieniły się stawki płatności.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że zmiany nie dotyczą pozostałych pakietów działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013.
Mając na uwadze przepisy unijne, pragnie podkreślić, że jeśli beneficjent nie zaakceptuje dostosowania do nowych ram prawnych (czyli w przypadku Pakietu 8. Ochrona gleb i wód wprowadzenia nowych wymogów), będzie mógł zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było realizowane.

W kontekście powyższego pragnę poinformować, że w przypadku jeśli rolnik, jak w sytuacji opisanej w e-mailu, deklaruje kilka pakietów (np. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód i Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone) i nie akceptuje zmian wynikających z dostosowania do nowych ram prawnych (tj. zmiany wymogów w ramach Pakietu 8. Ochrona gleb i wód), wówczas zobowiązanie będzie mogło zostać zakończone jedynie w odniesieniu do tego pakietu, dla którego zmian rolnik nie akceptuje. W pozostałej części zobowiązanie musi być kontynuowane.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że powyższa kwestia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2015 r., poz. 350)."