12 kwietnia zapytałam w KOWR:

ile środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa trafiło od 2018 roku do budżetu państwa, a ile wspomogło rolnictwo – i w jaki sposób?

- ilu i na jakie kwoty udzielił KOWR od 2018 roku

1. pożyczek,

2. poręczeń,

3. gwarancji kredytowych,

4. bezzwrotnej pomocy finansowej?"

Pytania te wynikają  z zapisu w ustawie z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zgodnie z którą środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się na finansowanie obciążających mienie Zasobu zadań określonych w ustawie, a także zadań określonych przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Nadwyżka trafia do budżetu.

Od kilku lat MRiRW informuje, że wpłaty na fundusz rekompensacyjny są ograniczane, a dzieje się tak „ze względu na konieczność zapewnienia środków na sfinansowanie zadań związanych z restrukturyzacją zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne oraz realizacją w 2020 roku zadań w rolnictwie i na obszarach wiejskich.”

Więcej:

Mniej dla zabużan z ZWRSP, więcej na pomoc zadłużonym

Tymczasem pomocy dla zadłużonych rolników nie udało się wdrożyć. 

Więcej:

Ardanowski: Poprawić warunki kredytowania rolnictwa

Nic nie wiadomo na temat zapowiadanego wsparcia przez KOWR systemu ubezpieczeń i pomocy po suszy.

Więcej:

Ubezpieczenia i pomoc po suszy w 2020 r. w ramach samofinansowania rolnictwa?

Niestety – półtora miesiąca pochylania się nad tym źródłem informacji, jakim jest KOWR, nie pozwoliło uzyskać informacji.

Podano tylko, „że w latach 2018 – 2020 KOWR przekazał do budżetu Państwa środki uzyskane z zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 1 982,8 mln zł”.

Przyznano, że „środki finansowe uzyskane z gospodarowania mieniem Zasobu, Krajowy Ośrodek może przeznaczać na wsparcie przedsięwzięć mających na celu:

- rozwój obszarów wiejskich;

- działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia zasobu;

- ochronę obiektów zabytkowych;

- rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia zasobu.

Wsparcia, o którym mowa powyżej udziela się w formie pożyczek, poręczeń, gwarancji kredytowych lub bezzwrotnej pomocy finansowej.”

I tu niestety informacja się urywa. Dowiadujemy się tylko, że „w latach 2018 – 2020 KOWR udzielił gwarancji/poręczeń celem zabezpieczenia kredytu bankowego w łącznej kwocie 130 000 tys. zł. (100 000 tys. zł w roku 2019 i 30 000 tys. zł w roku 2020).

W analogicznym okresie czasu KOWR udzielał pożyczek rolnikom w łącznej kwocie 3,5 mln zł:

- 2018 r. – 0,0;

- 2019 r. – 2,3 mln zł;

- 2020 r. – 1,2 mln zł.

W tych samych latach udzielona bezzwrotna pomoc finansowa wyniosła 61,3 mln zł:

- 2018 r. – 20,9 mln zł;

- 2019 r. – 20,8 mln zł;

- 2020 r. – 19,6 mln zł.”

KOWR nie podaje natomiast, ilu beneficjentów tej jego pomocy może cieszyć się wsparciem ośrodka wspierającego rolnictwo w kraju. Czy jest ich tak wielu, że nie może się doliczyć?

Warto to zrobić, także w kontekście problemów kilku firm – np. Bielmleku i Eskimosa – a także wobec planów dotyczących tworzenia holdingu spożywczego.

Sejm rozpoczął już prace nad zmianami w Krajowej Spółce Cukrowej, które umożliwią Ministerstwu Aktywów Państwowych sprawowanie pieczy nad majątkiem KSC.

Więcej:

Narodowy Holding Spożywczy powstanie w tym roku?

Czy Ministerstwo Rolnictwa traci wpływ na cukrownictwo i czy jest to rezultatem „wpadek” KOWR czy też raczej efektem wykorzystania zdobytego doświadczenia? 

Czekamy na odpowiedź z KOWR na zadane pytania, zwłaszcza na wyjaśnienie, gdzie można znaleźć informację o udzielonej pomocy bezzwrotnej i czy publikowana jest lista beneficjentów tej pomocy (61,3 mln), bo o – jak się okazuje – marginalnej pomocy w postaci udzielania pożyczek rolnikom (3,5 mln) KOWR informował ostatnio, już po przesłaniu naszych pytań, więcej i chętniej.

Czytaj też:

Czy opłaciło się tworzyć KOWR?

 

PS. KOWR właśnie nadesłał zapowiedź udzielenia informacji. Przekażemy ją niezwłocznie naszym czytelnikom.