Już po raz siódmy, ARiMR ogłasza nabór wniosków na wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów. Dotacje finansowane są z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski można składać w terminie od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. 

O pomoc finansową w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” może ubiegać się:

1) grupa producentów rolnych:

- uznana od dnia 01 czerwca 2019 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1026),
- w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,
- która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów (…) (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 417);

2) organizacja producentów:

- uznana na podstawie przepisów ustawy z dnia:

  • 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) albo
  • 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430),
    - która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

Maksymalny limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

W planie finansowym PROW 2014-2020 przewidziano na wsparcie grup producentów i organizacji producentów kwotę 215 268 848 euro (w tym ok. 110 000 000 euro na zobowiązania dotyczące realizacji płatności w ramach działania 142 "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013).

Podobnie jak w przypadku poprzednich naborów, tak i tym razem Agencja przypomina, że - w razie chęci skorzystania z proponowanych środków PROW, powyższe podmioty muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które spełnią m. in. następujące warunki kwalifikowalności:

– zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,

– łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

– w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową,

– zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Jak podkreślono w komunikacie, wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów rolnych / organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja została uznana, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: członkami beneficjenta, współmałżonkiem członka beneficjenta, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Złożone przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa producentów rolnych / organizacja producentów uzyskała co najmniej 3 punkty.

Za co można otrzymać punkty? Według informacji Agencji - na przykład za zorganizowanie się w formie spółdzielni (3 punkty). Jeżeli w skład grupy producentów rolnych wchodzi co najmniej 10 członków lub w przypadku organizacji producentów w jej skład wchodzi co najmniej 15 członków – przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy producentów rolnych lub organizacji producentów – przyznaje się 0,2 punktu. Jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy producentów rolnych / organizacji producentów, w zakresie produktu, ze względu na który grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – przyznaje się 3 punkty. Planującym w ramach planu biznesowego inwestycje przyczyniające się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przyznaje się 5 punktów, a zatrudniającym co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy o pracę jedną osobę niepełnosprawną – przyznaje się 2 punkty.

Na opublikowanej w kwietniu br. przez ARiMR liście z wynikami poprzedniego naboru na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" przeprowadzonego w terminie 28 października – 13 grudnia 2019 r. znalazło się 55 chętnych na środki pomocowe z PROW (zestawienie z wyłączeniem woj. mazowieckiego) z liczbą punktów od 5 do 43,8. Na osobnej liście, dotyczącej tylko woj. mazowieckiego są 4 pozycje z liczbą punktów od 13 do 16.