Od tego roku mamy nowy rodzaj dopłat: płatności związane do zwierząt.

Będą one przysługiwały do bydła i krów. Ponadto przewidziana jest dopłata do chowu owiec i kóz.

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności związane do zwierząt gatunku bydło domowe są przyznawane rolnikowi w formie:

1) płatności do bydła, jeżeli:

a) posiada samice lub samce tego gatunku:

– których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy

– przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony, i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) liczba zwierząt, o których mowa w lit. a, objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej 3 sztuki;

2) płatności do krów, jeżeli:

a) posiada samice tego gatunku:

– których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące,

– przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) liczba zwierząt, o których mowa w lit. a, objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej 3 sztuki.

Płatności związane do bydła i krów są przyznawane maksymalnie do 30 sztuk zwierząt (tj. najwyżej za 30 sztuk bydła i 30 sztuk krów, pod warunkiem posiadania co najmniej 3 sztuk bydła i 3 sztuk krów).

Szacowana stawka dopłat to według Oceny Skutków Regulacji przyjętej ustawy 70 euro dla sztuki bydła i 70 euro dla sztuki krowy.