Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zakłada, że płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych jest przyznawana rolnikowi do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych gatunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 i 2, nie większej niż 75 ha.

Artykuł 34 z kolei przewiduje, że szczegóły – dotyczące m.in. gatunków roślin wysokobiałkowych, do których może zostać przyznana płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, mając na względzie ukierunkowanie wsparcia na produkcję roślin wysokobiałkowych gatunków, które są uprawiane w Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniając jednocześnie różnorodność gatunkową upraw tych roślin oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tej płatności; wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin wysokobiałkowych, mając na względzie wymagania agrotechniczne oraz specyfikę  poszczególnych upraw – zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu przewiduje dopłaty do następujących gatunków: bób, bobik, ciecierzyca, esparceta siewna, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, nostrzyk, lędźwian, wyka kosmata.

W uzasadnieniu podano, że wykaz tych roślin – dotąd wspieranych w ramach tzw. wsparcia specjalnego do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – uzupełniono o wykę kosmatą, lędźwian i nostrzyk biały „z uwagi na właściwości tych gatunków (zawartość białka) oraz stosunkowo dużą popularność uprawy w Polsce”.

W rozporządzeniu tym znajduje się też zapis przewidujący, że płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych przysługuje również w przypadku uprawy roślin tych gatunków w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż te wymienione wyżej gatunki roślin, z tym że w przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej płatność przysługuje także w przypadku ich uprawy z rośliną podporową.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że uregulowanie dotyczy 118 tys. rolników uprawiających rośliny wysokobiałkowe. W Ocenie Skutków Regulacji ustawy o płatnościach podano, że przewidywana stawka dopłat do wysokobiałkowych wyniesie 326 euro na ha.