Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zmiany wprowadzone do ustawy wynikają z nowych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Jedno z rozporządzeń (nr 73/2009) nie przewiduje możliwości wsparcia upraw roślin energetycznych, w związku z tym uchylono przepisy regulujące ubieganie się o płatności do tych roślin.

Zniesiono także pomoc de minimis dla rzepaku.

Zgodnie z prawem UE, nowe państwa członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej mogą wykorzystać do 10 proc. środków finansowych, pochodzących z tych płatności, na wsparcie specjalne. W związku z tym do projektu ustawy wprowadzono zapis, na podstawie którego rolnicy utrzymujący krowy i owce oraz rolnicy uprawiający rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne otrzymają dofinansowanie specjalne. Płatności te będą realizowane w formie rocznej wypłaty do hektara ww. upraw. Natomiast wysokość płatności do krów i owiec będzie związana z liczbą tych zwierząt utrzymywanych przez producenta.

Płatność do owiec i krów będą wypłacane tylko w niektórych województwach.

Płatność do krów przysługuje rolnikom z pięciu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lub śląskiego.

Płatność do owiec przysługuje rolnikom z pięciu województw południowej Polski: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Wprowadzenie nowej formy pomocy ma zapobiec ograniczeniu produkcji przez gospodarstwa rolne i zachować obecne miejsca pracy i źródła utrzymania. Wsparcie zostanie skierowane do gospodarstw doświadczających trudności w zawiązku ze szczególnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i środowiskowymi. Przewiduje się, że pomoc dotycząca krów i owiec będzie przeznaczona dla rejonów typowo rolniczych o największym rozdrobnieniu gospodarstw oraz z największym odsetkiem gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej określonego poziomu.

Projekt przewiduje również całkowite odłączenie płatności od produkcji w tzw. sektorze I (grupa upraw podstawowych), które powoduje zniesienie obowiązku uprawy wybranych gatunków roślin. Do tej pory program wsparcia w tym sektorze powiązany był z produkcją. Pomoc była przyznawana tylko wówczas, gdy na kwalifikującej się powierzchni prowadzono konkretne uprawy. Począwszy od 2010 r. całość dopłat zostanie oddzielona od produkcji. Minister rolnictwa w rozporządzeniu określi szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać grunty nieuprawiane. Rozwiązanie to przyczyni się do poprawy warunków gospodarowania zarówno producentów w sektorach objętych wsparciem w sektorze I, tj. przede wszystkim zboża, jak również rolników prowadzących uprawy objęte jedynie jednolitą płatnością obszarową - chodzi o korzystniejsze wsparcie w przypadku zaniechania uprawy.

Zmieniono również niektóre przepisy dotyczące ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zmiany dotyczą definicji: gospodarstwa rolnego, rolnika, działki rolnej.

źródło: farmer.pl