Uaktualnień nie muszą składać osoby, które mieszczą się w limitach dostępnych środków, czyli znajdują w "zielonej" części ostatnich list określających kolejność przyznawania pomocy w naborach z lat 2011, 2012 i 2013.

Jak informuje ARiMR, uprawnione do złożenia wniosków „są osoby, które spełniają następujące dwa warunki. Po pierwsze ubiegały się o wsparcie na <Modernizację gospodarstw rolnych> w czasie naborów prowadzonych przez ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku i wówczas nie dostały pomocy z powodu braku środków, to znaczy znajdują się na <białej> części ostatnio opublikowanych na stronie Agencji  list wojewódzkich  określających kolejność przysługiwania dofinansowania w poszczególnych naborach. Po drugie natomiast, nie otrzymały z ARiMR do 4 września 2014 roku  informacji o odmowie przyznania im pomocy finansowej z tego działania.”

Możliwość przyznania pomocy finansowej większej liczbie wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" wynika z przesunięcia dodatkowych 200 mln euro, na które zgodę wyraziła Komisja Europejska.

Po upłynięciu terminu na dokonanie aktualizacji, ARiMR poda na stronie internetowej informację o kolejności przysługiwania pomocy w postaci jednej krajowej listy rankingowej.

W informacji prezesa ARiMR czytamy, że jeżeli formularz aktualizacyjny nie zostanie złożony w terminie od dnia 5 września 2014 r. do dnia 3 listopada 2014 r., lub wnioskodawca nie dokona aktualizacji danych dotyczących ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa w tym terminie, zgodnie z § 3 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1137), ARiMR nie przyzna pomocy.