Szczegóły posiedzenia Sejmu mają być znane wkrótce, po posiedzeniu Prezydium Sejmu, rozpoczynającego się o godz. 16. Raczej zmieni się planowany wcześniej porządek obrad – i nie będzie rozpatrywana ustawa budżetowa.

Więcej: Ruszy pomoc de minimis?

Ministerstwo Rolnictwa podało dziś, że zaplanowane obecnie terminy naborów w ramach PROW 2014-2020 mogą ulec zmianom po to, by umożliwić podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie. „W każdym przypadku, gdy jest to możliwe wydłużane będą terminy naborów (w tym terminy na składanie ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla instrumentów wsparcia, których to dotyczy) albo ogłaszane będą kolejne nabory bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego. W szczególności będzie to miało miejsce w sytuacji niższej aktywności podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w stosunku do poprzednich naborów.

Informacje na temat terminów naborów dostępne będą w ogłoszeniach podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia tj.:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

urzędów marszałkowskich.

Przy załatwianiu spraw związanych z przeprowadzanymi naborami wykluczony jest kontakt osobisty.

Kontakt z pracownikami podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia oraz pracownikami jednostek doradztwa rolniczego powinien odbywać się wyłącznie w formie określonej przez te podmioty.”

Możliwe jest szczególne postępowanie – ale nie odnośnie do wszystkich naborów.

„W ramach poszczególnych instrumentów wsparcia:

1. podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy oraz beneficjenci mogą wystąpić do podmiotu wdrażającego dany instrument wsparcia z prośbą odpowiednio o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy w razie uchybienia terminu wykonania określonych czynności w toku tych postępowań;

2. możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie beneficjentów przez podmiot wdrażający dany instrument wsparcia z wykonania zobowiązania lub zmiana terminu jego wykonania w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności; przypadki siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności zgłasza się na piśmie właściwemu organowi wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Wszelkich informacji na ten temat udzielają pracownicy odpowiednich podmiotów wdrażających” – podało ministerstwo i zastrzegło, że

„W odniesieniu do tych instrumentów wsparcia, w których:

- nie ma obecnie możliwości wystąpienia z prośbą o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy;

- ze względu na charakter zobowiązania nie jest obecnie możliwa zmiana terminu wykonania tego zobowiązania;

- obowiązujące w tym zakresie rozwiązania, z uwagi na panującą sytuację, są niewystarczające,

trwają prace legislacyjne, których celem jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które mają dać taką możliwość.

Powyższe informacje nie dotyczą działań obszarowych PROW 2014-2020:

1.       Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,

2.       Płatności zalesieniowych (w zakresie rocznych premii),

3.       Rolnictwo ekologiczne,

4.       Dobrostan zwierząt,

5.       Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. 

W przypadku tych wniosków nabór  rozpoczął się 15 marca. Prowadzony jest drogą elektroniczną.”

Zauważmy, że trwa przyjmowanie oświadczeń, składanych przez właścicieli małych gospodarstw – mają one formę papierową.

Więcej: Oświadczenia zamiast wniosku o dopłaty są papierowe

ARiMR opublikowała w tej sprawie komunikat ze stwierdzeniem:

„Obecnie dopuszczalne są następujące formy składania oświadczenia: pozostawienie we wrzutni tj. urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłanie pocztą, złożenie poprzez platformę ePUAP.

Można też przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy. W tym przypadku jednak rolnik będzie musiał w późniejszym terminie dostarczyć oryginał dokumentu do odpowiedniej placówki.

Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.

W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty”.