O tej sprawie pisaliśmy już kilka razy, ale wciąż są pytania.

- Jęczmień ozimy już się wykłosił, więc gdzieś za 5-6 tygodni będzie do zbioru – mówi czytelnik. - A w przepisach jest, że do 15 lipca muszą być na polu pozostałości rośliny uprawnej, która była we wniosku. A jak to się ma do sytuacji, że 15 czerwca zbieramy jęczmień ozimy i od razu siejemy poplon? Co się stanie w czasie ewentualnej kontroli przeprowadzonej 10 lipca? 10 lipca rośnie już na polu miesięczna gryka, a po ściernisku ani śladu, bo albo zostało zatalerzowane, albo zaorane.

Jak pisaliśmy, nie może być „ani śladu po ściernisku”, pozostałe resztki muszą umożliwić kontrolę prowadzenia upraw.

Więcej:

Dywersyfikację potwierdzisz również po zbiorze

Kosić czy czekać na potwierdzenie dywersyfikacji?

Kontrolerzy potwierdzą dywersyfikację od razu po złożeniu wniosków

Zapytaliśmy w ARiMR, czy coś się zmieniło? Jak ma postąpić rolnik, który spodziewa się kontroli, a potrzebuje skosić uprawę? Jak ma wyglądać umożliwienie skontrolowania zasiewu na podstawie pozostałości? Jakie poletka kontrolne powinni pozostawić rolnicy?

ARiMR wyjaśnia: „W roku 2019 w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz.U. 2015 poz. 340 z późn. zm.)., początek okresu  obliczania udziału różnych upraw został na stałe przesunięty z 15 maja na 1 czerwca, a zakończenie tego okresu z 15 lipca na 31 lipca.

ARiMR podtrzymuje wyjaśnienia udzielane już w poprzednich latach, że zgodnie z zapisami dokumentów służb KE, m.in. dokumentu DSCG/2014/32, weryfikację w zakresie ustalenia udziału upraw można przeprowadzać również po zbiorach, a w niektórych okolicznościach nawet po zaoraniu, na podstawie resztek pożniwnych (ściernisk i innych resztek pożniwnych), pod warunkiem, że takie resztki stanowią wyraźny dowód prowadzenia upraw. Nie ma obowiązku utrzymania uprawy do końca okresu weryfikacji zobowiązania w zakresie dywersyfikacji upraw.

Zatem wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych obciążeń, gdyż nie ingeruje w proces produkcji rolnej.

Doświadczenia kilku lat realizacji kontroli w zakresie dywersyfikacji upraw potwierdzają możliwość identyfikacji upraw po ich zbiorze i po rozpoczęciu procesu przygotowania gruntu pod nowy okres wegetacyjny. Stąd wytyczne dla inspektorów realizujących kontrole na miejscu, zawarte w Instrukcji realizacji kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni wskazują, iż w przypadku gdy  kontrola odbywa się w okresie pożniwnym i na części lub całości działki rolnej został już rozpoczęty proces przygotowania gruntu pod kolejny sezon wegetacyjny, weryfikację uprawy należy przeprowadzić w oparciu o pozostałości stwierdzone na gruncie.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że odpowiedzi i wyjaśnienia na wiele spraw nurtujących rolników można odnaleźć na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl  w zakładce <kontrole beneficjentów>".

Niestety nie ma w tej zakładce – jak również w odpowiedzi udzielonej przez agencję – wyjaśnienia, czy i jakie poletka kontrolne powinni pozostawić rolnicy.

Nie wiadomo też, dlaczego z możliwości kontrolowania zasiewów na podstawie ich pozostałości nie korzysta się też np. przy szacowaniu strat po suszy przez komisje powoływane przez wojewodów…