Za oddanie padłych zwierząt tym firmom rolnicy nie zapłacą w ogóle, albo zapłacą tylko część należności.

Kwota jaką ewentualnie będą musieli zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100 proc. koszty unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24. miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18. miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 24. miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18. miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Wybór firm, które będą świadczyć usługi utylizacyjne z dopłatą ARiMR trwał od września. Do końca tego miesiąca wnioski złożyło 13 firm. Wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały poddane ocenie w zależności od tego, jak korzystne warunki przedstawiły. Pod uwagę były brane ceny, zakres usług i lokalizacja zakładu.

Umowy z wszystkimi podmiotami zostaną podpisane zgodnie z ich wzorem opublikowanym wraz z informacją o prowadzeniu naboru wniosków na 2012 r., a maksymalne ceny usług oferowanych przez poszczególne firmy będą zgodne z tymi, jakie zostały podane w złożonych przez nie wnioskach.

Wysokość łącznego limitu środków finansowych jaki zostanie rozdysponowany w umowach na dany rok ustala się na podstawie aktualnego stanu prac nad ustawą budżetową na rok, którego dotyczą umowy oraz prognozowanej przez Agencję ilości padnięć zwierząt gospodarskich. Agencja określając kwoty limitów zawarte w umowach rozdysponuje co najmniej 60 proc. środków finansowych z ww. kwoty przewidywanej do wydatkowania na ten cel zgodnie z aktualnym stanem prac nad ustawą budżetową na dany rok.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje jednocześnie, iż zasady korzystania w 2012 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie.