Pożyczki są udzielane przez KOWR od marca br. jako wsparcie rolniczych przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Tegoroczny budżet na tego typu pożyczki z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa to 10 mln zł.

Beneficjentami realizowanego mechanizmu mogą być rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Pożyczka może zostać przyznana w kwocie nie wyższej niż 500 tys. zł i 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia, pozostałe co najmniej 20% kosztów to wkład własny wnioskodawcy.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest - co oczywiste - złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do OT KOWR i - co jeszcze bardziej oczywiste - posiadanie zdolności kredytowej i płynności finansowej. 

Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i stanowi równowartość stopy bazowej ogłaszanej w komunikacie Komisji Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy - aktualnie jest to 1,15% w skali roku. Okres spłaty pożyczek wynosi 6 lat (z możliwością wydłużenia do 10 lat), na podstawie ustalonego harmonogramu w miesięcznych, kwartalnych lub rocznych terminach płatności poszczególnych rat. Opłata prowizyjna - 1% od kwoty udzielonej pożyczki, pobierana z góry przed uruchomieniem pożyczki.

Warunkiem uruchomienia środków finansowych jest ustanowienie zabezpieczenia (weksel "in blanco", pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunku bankowego wnioskodawcy, hipoteka). 

Pożyczka nie zostanie przyznana m.in. na:

  • spłatę innych zobowiązań wnioskodawcy, np. wcześniej zaciągniętych innych pożyczek czy kredytów itp.,
  • przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany jest przez Komisję ds. pożyczek w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.