Reguluje to przyjęte przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2007 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji,(Dz. U. Nr 77, poz., 514).


Nowe rozporządzenie daje podstawę do udzielania przez ARiMR ze środków krajowych pomocy finansowej na:

- realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych,

- wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub usuwisk ziemi,

- kształcenie mieszkańców wsi w szkołach wyższych, poprzez udzielanie poręczeń kredytów studenckich,

- zbiór, transport i utylizację zwłok padłych zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy, świnie lub konie).

Pomoc zostanie uruchomiona po wdrożeniu przepisów dostosowujących warunki jej udzielania do wymogów Unii Europejskiej i podpisaniu odpowiednich umów z Bankami współpracującymi z ARiMR, które będą oferowały kredyty niżej oprocentowane zainteresowanym rolnikom i firmom.

Trwają intensywne prace nad uproszczeniem zasad ubiegania się o kredyty preferencyjne i dostosowanie ich do wymogów UE.

Źródło: ARiMR