Wczoraj PE przegłosował stanowisko do proponowanych rozporządzeń, mających uregulować Wspólną Politykę Rolną w latach 2021-27.

Odrzucono m.in. poprawki zmierzające do wyrównania dopłat.

Więcej: PE przyjął rozporządzenia o WPR po 2022 roku

22 października Krzysztof Jurgiel zadał w KE pytanie.

Europoseł napisał:

„Parlament Europejski jest w trakcie finalizowania reformy wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Jest to już kolejna zmiana WPR, która nie czyni zadość postulatom wyrównania niesprawiedliwego i dyskryminującego niektóre państwa członkowskie, w tym Polskę, podziału środków przewidzianych na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Proponowany system środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat, naruszając zasadę niedyskryminacji obywateli UE (rolników) ze względu na przynależność państwową (art. 18 TFUE), a ponadto narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 TFUE). Zgodnie z prawem unijnym, przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi (art. 39 ust. 2 lit. a TFUE).

Na niesprawiedliwość tego systemu kilkakrotnie zwracał uwagę Parlament Europejski w swoich rezolucjach z 2008 roku (sprawozdanie Capoulasa-Santosa), z 2010 roku (sprawozdanie Lyona) i z 2011 roku (sprawozdanie Dessa).

Wszyscy rolnicy w UE muszą spełniać te same standardy i stoją wobec podobnych wyzwań, jednak nie dostają na to takich samych środków.

W związku z tym pytanie: dlaczego Komisja Europejska, ustalając zasady płatności, po raz kolejny narusza artykuły: 18, 40 ust. 2, 39 ust. 2 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?”

Ten tryb postępowania wymaga udzielenia odpowiedzi na piśmie, o której poinformujemy.