Krzysztof Jurgiel przypomina w swoim piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego obietnice dotyczące pomocy i tak pisze o ich realizacji: „Podawana obecnie przez prasę ilość wniosków dotyczących pomocy suszowej wynosi 350 tysięcy na kwotę ok. 2.3 miliarda złotych. Następnie z doniesień medialnych wynika, że wypłacono pomoc dla 135 tys. rolników na kwotę 963 milionów zł. W dn. 23.04.2020 r. w programie <Gość Wiadomości> Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przekazał informację, że Rząd przystąpił do wypłaty dla 91 tysięcy rolników na kwotę 200 milionów złotych. Pozostaje więc pytanie co z pozostałymi 127 tysiącami rolników na kwotę ponad 1 miliard złotych?”

Krzysztof Jurgiel prosi premiera o zajęcie stanowiska w sprawie oraz udzielenie odpowiedzi na pytania:

„1.          Jakiej ( w procentach ) liczbie beneficjentów udzielone zostało wsparcie do dnia 30.03.2020 r.?

2.            Jakie są przyczyny opóźnienia realizacji pomocy przyznawanej na podstawie rozporządzenia nr 702/2014, na jakiej podstawie kalkulowano wysokość stawek pomocy?

3.            MRiRW zakłada, że większe gospodarstwa dostaną tylko część pomocy ( jaką?), jakie zastosuje się kryteria?, czy środki będą wypłacone w terminie późniejszym ( jakim? ), czy z odsetkami ( od kiedy? ), kiedy rolnicy zostaną poinformowani przez ARiMR o zaistniałej sytuacji?

4.            Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że nie wszystkie Komisje gminne uwzględniały wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę oraz monitoring IUNG odnośnie uwzględnienia kategorii podatności gleby na suszę. IUNG określił i opracowywał wartości klimatycznego bilansu wodnego dla 2477 gmin w Polsce. Przedstawiał także z uwzględnieniem kategorii glebowych aktualne stany zagrożenia suszą. Nie na wszystkich kategoriach gleb stwierdzano suszę. Niektóre gminy zgodnie z wytycznymi analizowały mapy udostępnione przez System Monitoringu Suszy i komisje szacowały suszę tylko w tych gospodarstwach które posiadały grunty o kategoriach wskazanych przez monitoring. Niektóre Komisje gminne nie korzystały z map i nie weryfikowały.

Czy na poziomie zatwierdzania wniosku o wsparcie ARiMR weryfikowała kategorię gleb oszacowanych 2 działek rolnych, porównywała z danymi z IUNG przed wydaniem decyzji?

Czy wykorzystano taką możliwość w systemie ZSZIK ARiMR, gdzie są podane kategorie gleb działek ewidencyjnych aby pomoc dedykowana była uprawnionym?”

Czytaj też:

ARiMR: Suszowe za ubiegły rok rozpatrzone w ponad jednej trzeciej, wypłacone niespełna w połowie