A czas nagli, przyjmowanie wniosków o dopłaty trwa już od 15 marca, tymczasem do 24 marca przeszkolono raptem 392 osoby, a – jak poinformowano - do połowy kwietnia Centrum Doradztwa Rolniczego planuje przeprowadzić szkolenia z tego zakresu jeszcze dla około 300 osób, głównie z prywatnych podmiotów doradczych. Uczestnicy już przeprowadzonych szkoleń prowadzą obecnie szkolenia z tego zakresu dla pozostałych zainteresowanych pracowników w trakcie tzw. szkoleń kaskadowych. W szkoleniach kaskadowych bierze udział od 70 do 300 osób.

Szkolenie kończy egzamin, którego pozytywny wynik upoważnia do wpisania na listę doradców, którzy uzyskają dostęp do aplikacji ,,e-Wniosek” Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funkcjonalnością umożliwiającą wypełnienie wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności obszarowych PROW 2014 - 2020 lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o te płatności – informuje Ministerstwo Rolnictwa.

Jak dotąd pozytywnie przeszły egzamin 404 osoby. Obecnie prowadzona jest druga edycja egzaminu, do której przystąpiło 540 osób.

Jak z tego wynika, MRiRW nie posłuchało Rzecznika Praw Obywatelskich, który podnosił w swoim wystąpieniu niekonstytucyjność uregulowania wpisu na listy doradców. Obecnie określa to rozporządzenie ministra, a – zdaniem RPO – powinna ustawa.

Z pewnością upoważnienie ustawowe nie stanowiło delegacji ustawowej dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do określenia w rozporządzeniu zasad, trybu i warunków, jakie należy spełnić, aby zostać wpisanym na listy: doradców rolnych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych oraz doradców leśnych – twierdził RPO.  Zdaniem Rzecznika materia ta powinna zostać uregulowana na poziomie ustawowym - jak pisaliśmy rok temu.

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich podtrzymuje swoje zdanie na ten temat? – zapytaliśmy.

RPO wyjaśnia:

„W dniu 25 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (numer sprawy - VII.711.3.2015) ponownie wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zainicjowania zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzenia odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej, w celu dostosowania go do standardów konstytucyjnych zwłaszcza przy uwzględnieniu nowego okresu programowania. W dniu 14 marca 2014 r. do Rzecznika wpłynęła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie, w której Minister nie uwzględnił co prawda zarzutu Rzecznika Praw Obywatelskich o przekroczeniu upoważnienia ustawowego. Niemniej jednak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 14 marca 2014 r. wskazał, że sugestia Rzecznika Praw Obywatelskich, o uregulowaniu wpisu na listę doradców rolnych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych oraz doradców leśnych na poziomie ustawy w myśl art. 65 Konstytucji RP, zostanie wzięta pod rozwagę przy tworzeniu nowych przepisów regulujących PROW na lata 2014 - 2020 (kopia odpowiedzi MRiRW z dnia 14 marca 2014 r. w załączeniu). Sprawa jest monitorowana przez Rzecznika Prawa Obywatelskich.” 

Jak z tego wynika, minister nie dopatrzył się potrzeby zmiany podejścia do tematu. 

Ostatnio zapowiedział dyżury w oddziałach ARiMR pracowników ODR. Przed tygodniem zapytaliśmy w MRiRW i ARiMR, kiedy będą w oddziałach ARiMR dyżurowali pracownicy ODR-ów? Jak będzie sfinansowana ta pomoc? Jaką pomoc będą świadczyć rolnikom? Czy będzie to odpłatne? Kto przyjmie odpowiedzialność za tak wypełnione wnioski, np. czy w przypadku błędu pracownik ODR jest odpowiedzialny finansowo (w ramach ubezpieczenia chociażby)?

Na odpowiedź czekamy.

Zapowiedziano przedłużenie o miesiąc terminu składania wniosków o tegoroczne dopłaty bezpośrednie.