ARiMR wypłaca od 18 października zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.

Ale nie wszystkim. Niestety, przyjęte w poprzednich latach zasady wypłacania zaliczek tylko tym rolnikom, którzy nie podlegali w danym roku kontrolom może budzić i - jak się okazuje - budzi niezadowolenie rolników i poczucie niesprawiedliwego traktowania przez organy władzy państwowej. 

Problem ten zauważył samorząd rolniczy i postanowił stanąć w obronie tych gospodarstw, u których prowadzone są aktualnie kontrole administracyjne, foto czy na miejscu - a co skutkuje tym, że nie kwalifikują się one w tej sytuacji do wypłaty zaliczek.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 12 października 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości prawnych pozwalających na wypłatę w 2021 roku zaliczek dopłat bezpośrednich i płatności PROW wszystkim rolnikom, również tym właśnie kontrolowanym.

Zdaniem samorządu rolniczego zaliczki powinny być wypłacane wszystkim rolnikom, a po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji należałoby wykonać końcowe rozliczenie.

- Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW to instrumenty wsparcia stosowane na podstawie przepisów unijnych. W przepisach tych określone są również zasady wypłaty tego wsparcia oraz maksymalny poziom zaliczek - zaznacza w odpowiedzi resort rolnictwa.

- Zgodnie z art. 75 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 płatności nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji warunków kwalifikowalności dokonywanej przez państwa członkowskie, tj. przed kontrolami administracyjnymi uzupełnionymi kontrolami na miejscu. W drodze odstępstwa zaliczki na wsparcie przyznane w ramach rozwoju obszarów wiejskich mogą być wypłacane po zakończeniu kontroli administracyjnych - wyjaśnia ministerstwo.

Jak zaznaczono w odpowiedzi: - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników dotyczącym jak najwcześniejszej realizacji środków z tytułu dopłat, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi co roku podejmował decyzję o wypłacie płatności zaliczkowych. Ponadto Polska wielokrotnie zabiegała w Komisji Europejskiej o możliwość wypłaty zaliczek na zwiększonym poziomie, jak również o możliwość wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich pomimo niezakończonych kontroli na miejscu.

- Również w roku bieżącym Polska przedstawiała takie stanowisko w pracach na forum UE nad aktem wykonawczym dotyczącym realizacji zaliczek za 2021 r. W rezultacie zwiększony został poziom zaliczek (z 50% do 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz z 75% do 85% w przypadku płatności obszarowych PROW). Jednakże pomimo interwencji Polski, postulat dotyczący możliwości wypłaty płatności bezpośrednich przed zakończeniem kontroli na miejscu nie został uwzględniony w przepisach unijnych - podkreśla resort rolnictwa.

- Należy wyjaśnić, że podobnie jak w latach ubiegłych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma możliwość wykorzystania pewnych, dopuszczonych przez Komisję Europejską, mechanizmów elastyczności w celu zapewnienia sprawnej wypłaty płatności zaliczkowych. Możliwe jest bowiem m.in. wypłacenie zaliczek w ramach niektórych schematów pomocowych, takich jak system jednolitej płatności obszarowej lub dobrowolne wsparcie związane z produkcją, dla których zakończone zostały kontrole na miejscu i nie wykazały one nieprawidłowości - dodaje ministerstwo.

Jak podano też, w latach 2016-2020 odsetek rolników z zaliczkami płatności bezpośrednich kształtował się w przedziale 95,1%-98,5% wszystkich wnioskujących o to wsparcie.

Więcej o dopłatach, unijnej polityce rolnej i o tym, jak Zielony Ład zmieni rolnictwo w Polsce porozmawiamy podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

ZAEJESTRUJ SIĘ