Rozporządzenie unijne 1307/2013 przewiduje, że  „młodzi rolnicy” oznaczają osoby fizyczne, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym lub które rozpoczęły już działalność w gospodarstwie rolnym w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach systemu płatności podstawowej lub systemu jednolitej płatności obszarowej oraz których wiek w roku składania tego wniosku nie przekracza 40 lat.

W projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu przewiduje się natomiast, że za rozpoczęcie działalności przyjmuje się najwcześniejszą z dat:

- rozpoczęcia działalności na podstawie rejestru REGON lub rejestru CEIDG;

- złożenia wniosku o: przyznanie płatności bezpośrednich, pomoc finansową w ramach SAPARD, dofinansowanie w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, dofinansowanie z PROW od 2004 r.;

- objęcia w posiadanie zwierząt gospodarskich, objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru;

- datę objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników – gdy został nim objęty jako rolnik lub z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Oprócz tego ostatniego faktu, weryfikacja może nastąpić na podstawie danych powszechnie dostępnych lub będących w posiadaniu ARiMR.

Rozporządzenie unijne 639 z 2014 r. natomiast uzupełnia rozporządzenie 1307, określając dostęp osób prawnych do płatności dla młodych rolników. I tak w art. 49 podano, iż roczną płatność dla młodych rolników przyznaje się osobie prawnej, niezależnie od jej formy prawnej, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) osoba prawna jest uprawniona do płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej i zadeklarowała kwalifikujące się hektary

b) młody rolnik w rozumieniu art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad daną osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego w pierwszym roku składania przez osobę prawną wniosku o płatność w ramach systemu dla młodych rolników. W przypadku gdy kilka osób fizycznych, łącznie z osobami, które nie są młodymi rolnikami, uczestniczy w kapitale osoby prawnej lub zarządzaniu nią, młody rolnik jest zdolny do sprawowania takiej faktycznej i trwałej kontroli samodzielnie albo wspólnie z innymi rolnikami; w przypadku gdy osoba prawna jest samodzielnie lub wspólnie kontrolowana przez inną osobę prawną, do każdej osoby fizycznej sprawującej kontrolę nad taką inną osobą prawną stosuje się warunki określone w akapicie pierwszym lit. b.

W projekcie ministerialnego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu określono, że młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę, o której mowa w tym powyższym przepisie, jeżeli:

- jest członkiem zarządu spółki lub spółdzielni, a sposób reprezentacji wymaga jego udziału w składaniu oświadczeń woli

- dysponuje większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi osobami

- jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami

- dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów w spółce osobowej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami

- jest członkiem zarządu osoby prawnej lub innego organu osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania , a sposób reprezentacji wymaga jego udziału w składaniu oświadczeń woli, lub pełni funkcję takiego organu – w przypadku osób prawnych innych niż spółki kapitałowe i spółdzielnie.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, zaproponowana zamknięta lista okoliczności, które rolnik niebędący osobą fizyczną będzie musiał potwierdzić, aby możliwe było uznanie sprawowania trwałej i faktycznej kontroli przez osobę fizyczną spełniającą kryteria młodego rolnika, jest niezbędne wobec określenia w unijnym rozporządzeniu 639/2014, że płatność dla młodych rolników przyznaje się osobie prawnej, jeżeli młody rolnik w rozumieniu art. 50 ust. 2 rozporządzenia 1307/2013 sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną (samodzielnie albo wspólnie z innymi rolnikami) w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego w pierwszym roku składania przez osobę prawną wniosku o płatność w ramach systemu dla młodych rolników.