Pomoc na ponowne obsianie wymarzniętego pola (100 zł na ha) to pomoc de minimis. Oznacza to, że wysokość tej pomocy łącznie z pomocą udzieloną w ostatnich trzech latach nie będzie mogła przekroczyć równowartości 7 500 euro.

Pomoc wyłączona z de minimis wymaga z kolei stwierdzenia zakresu strat. Otrzymają ją ci, których straty  wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w stosunku do produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej lub szkody spowodowane w drzewach owocowych i plantacjach wieloletnich –  wyniosą powyżej 1050 zł.

Ponadto trzeba uwzględniać, że przy tej pomocy trzeba spełnić trzy warunki:

1) wsparcie może dotyczyć tylko małych i średnich gospodarstw rolnych, tj. zatrudniających do 250 pracowników i osiągających obroty roczne do 50 mln euro lub sumie bilansowej mniejszej niż 43 mln euro;

2) łączna wysokość pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody na skutek ujemnych skutków przezimowania (z wyłączeniem pomocy de minimis) ze wszystkich form wsparcia nie może przekroczyć:

a) 80 proc. kwoty obniżenia dochodu z powodu ujemnych skutków przezimowania w uprawach rolnych,

b) 90 proc. kwoty obniżenia dochodu z powodu ujemnych skutków przezimowania w uprawach rolnych na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Wobec tego, że zgodnie z art. 11 ust. 8 rozporządzenia nr 1857/2006, zaoferowane producentom rolnym odszkodowanie musi być zmniejszone o połowę, jeżeli nie dokonali oni ubezpieczenia co najmniej 50 proc. średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją od ryzyka szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczęściej występującymi w danym państwie członkowskim lub regionie, zaproponowano zmniejszenie w tym przypadku o połowę łącznej kwoty pomocy dla producentów rolnych, z wyłączeniem pomocy de minimis, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia szkód nie posiadał umowy ubezpieczenia obejmującej ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50  proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50  proc. liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Ponieważ czytelnicy pytali nas, dlaczego pomoc uzależniono od posiadania ubezpieczenia w dniu wymarznięcia, 3 kwietnia przekazaliśmy pytanie do Ministerstwa Rolnictwa. Na odpowiedź czekamy.