Projekt PROW, przyjęty przez rząd i przesłany do Komisji Europejskiej, przewiduje nowe działanie, adresowane do rolników, którzy mają gospodarstwa o wartości ekonomicznej mniejszej niż 6 tys. euro.

Pomoc na ich restrukturyzację ma wynosić 60 tys. zł.

„Beneficjentem programu może być rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą” – podano w projekcie.

Ten warunek wywołał wiele pytań i komentarzy naszych czytelników. Skąd takie ograniczenie? Czy z pieniędzy na to działanie skorzysta rzeczywiście pracujący w gospodarstwie rolnik, czy tylko ktoś, kto opłaca KRUS? I czy skorzysta rolnik prowadzący gospodarstwo, ale oprócz tego pracujący i ubezpieczony w ZUS, co przecież wśród właścicieli małych gospodarstw nie jest rzadkością?

Poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o wyjaśnienie – to potwierdza: program jest tylko dla ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy.

„Zgodnie z zapisami projektu PROW 2014-2020 z dnia 7  kwietnia 2014 r. beneficjentem poddziałania <Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw)> może być rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Warunki podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników określa ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz.1403 – tekst jednolity). Ubezpieczeniu podlega się z mocy ustawy albo na wniosek. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, ubezpieczeniu z mocy ustawy nie podlega osoba, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.”

Jak dodaje ministerstwo, warunek ten wynika z konieczności dokładnego ukierunkowania pomocy:

„Omawiany warunek dostępu do pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw ma  na  celu dokładniejsze ukierunkowanie pomocy, w kontekście ograniczonego budżetu programu oraz omawianego poddziałania.”

Budżet na to poddziałanie wynosi 749 980 666 euro. Przewidywana liczba beneficjentów to 49 900.