Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r. w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", przy czym przez pierwsze 14 dni naboru mogły być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji dotyczących priorytetu, o którym mowa w art.16a ust.1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

Kolejność przysługiwania pomocy w każdym z wyżej wymienionych województw została ustalona w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 29 października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 207 poz. 1372).

Na listach ustalających kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem wnioski o przyznanie pomocy, których zapotrzebowanie nie przekracza dostępnego limitu określonego w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 marca  2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 48 poz. 388 z późn. zm.). W związku z powyższym pozostałym wnioskodawcom, których wnioski zawierają zapotrzebowanie przekraczające dostępną pulę środków finansowych, pomoc na realizację operacji zostanie przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz  operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego dla danego województwa.