Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) to  - po dywersyfikacji upraw i tworzeniu obszarów proekologicznych – trzeci składnik zazielenienia, obowiązującego od przyszłego roku w ramach systemu dopłat bezpośrednich.

Celem utrzymania trwałych użytków zielonych jest zachowanie  różnorodności biologicznej, a w szczególności wykorzystanie ich roli w pochłanianiu dwutlenku węgla  i ochronie gleby - zakłada projekt dopłat przygotowany w MRiRW i przesłany do zatwierdzenia w UE.

Jak informuje MRiRW, w ramach związanych z tym wymogów na obszarach Natura 2000 będzie obowiązywał zakaz przekształcania lub zaorywania wyznaczonych cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych, w tym obejmujących gleby torfowe i podmokłe, które wymagają ścisłej ochrony w celu osiągnięcia celów dyrektywy ptasiej (2009/147/WE) i siedliskowej (92/ 43/EWG).

Każdy rolnik, który będzie posiadał cenny przyrodniczo TUZ, zostanie o tym indywidualnie poinformowany w karcie informacyjnej dołączanej do wstępnie wypełnionego wniosku o płatność w 2015 r. – zapowiada Ministerstwo Rolnictwa.

W przypadku, gdy rolnik zaorze lub przekształci TUZ-y cenne przyrodniczo, oprócz sankcji w postaci zmniejszenia płatności, będzie miał obowiązek ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony.

Drugi mechanizm utrzymania TUZ dotyczy już całego kraju: w celu zapobieżenia masowemu przekształcaniu TUZ na grunty orne zostanie wprowadzony obowiązek utrzymania udziału TUZ w powierzchni gruntów rolnych w skali całego kraju, przy czym nie może on zmniejszyć się o więcej niż 5 proc. w stosunku do poziomu referencyjnego z 2015 r. Jest to analogiczny mechanizm do obecnie funkcjonującego w ramach zasady wzajemnej zgodności.

W przypadku zmniejszenia wskaźnika TUZ o więcej niż 5 proc. w skali kraju, konieczne będzie wdrożenie  działań naprawczych polegających na zobowiązaniu rolników, którzy przekształcili trwałe użytki zielone,  do przywrócenia określonej powierzchni gruntu w TUZ lub odtworzenia takiej samej powierzchni TUZ na  innym gruncie.

Dodajmy, że poziom referencyjny będzie obliczany jako relacja powierzchni TUZ (zadeklarowanych w 2012 r. oraz nowych TUZ, nieuwzględnionych w 2012 r., które zostaną zadeklarowane w 2015 r.), do całkowitej powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych w 2015 r.