ARiMR ma ciężki rok. Wiadomo - żniwa PROW. Więcej środków nie będzie, następne pewnie za dwa lata, już w nowej perspektywie finansowej. Toteż i zainteresowanie rolników większe niż dotąd. W ubiegłym roku ogłoszono nabory wniosków o wsparcie ze wszystkich działań PROW. Oddziały Regionalne ARiMR zarejestrowały dwa razy więcej wniosków niż złożono ich we wszystkich naborach przeprowadzonych w poprzednich latach - informuje agencja.

Niektórym spośród składających wnioski udało się nawet otrzymać pomoc. Wśród nich jednemu z naszych czytelników. Jego radość była jednak krótka.

Bo pan - nazwijmy go Jan, po co komplikować bohaterowi życie - chciał wszystko uczciwie. Tak uczciwie, że nawet nie przypuszczał, że nasz system prawny może tego nie przewidywać. Otóż po pierwsze umyślił sobie, że złoży wniosek o środki na działanie o nazwie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" sam, nie odwołując się do pociotków, tj. domowników. Bo ARiMR mówi wyraźnie: to działanie przeznaczone jest nie tylko dla rolników i ich małżonków, ale i dla domowników, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą niezwiązaną bezpośrednio z rolnictwem. Sugestia czytelna, ale nasz pan Jan wolał sam. I napytał sobie biedy. Kiedy już zjechał zakupiony z wypłaconych środków kombajn, właściciel stanął przed nim z pytaniem: a czym ja pojadę na własne pole? Sąsiadom zbiorę, kto jednak zbierze z mojego pola? Mogę sam sobie wyświadczyć usługę i wystawić za nią fakturę, czy też może lepiej nie - albo jeśli już, to tylko cichcem, milczkiem?...

ARiMR po raz pierwszy...

Pan Jan postanowił się dowiedzieć.

U źródła, to znaczy w swojej ARiMR. Najpierw usłyszał, że musi sobie wystawić rachunek. Księgowa prowadząca obsługę spółki miała jednak wątpliwości (bo niby jak to: sam sobie?), więc pan Jan poszedł jeszcze raz. Druga osoba z miejscowej ARiMR powiedziała mu, że... może zrezygnować z tych pieniędzy - nie wypowiadając się o sytuacji jednoznacznie.

Trafił więc pan Jan do "Farmera" - wszak problem dotyczy wielu. Skoro wielu, to zapytaliśmy w centrali. I co?

I fiasko. "Uprzejmie proszę o wyjaśnienie sposobu rozliczania pomocy z działania ››Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej‹‹. Rolnik ma problem dotyczący możliwości świadczenia usług z wykorzystaniem sprzętu zakupionego z tego działania. Pyta, czy może świadczyć nim usługi sobie, tzn. między dwiema firmami będącymi jego własnością - wystawiając fakturę. Obawia się, że agencja może zakwestionować takie dysponowanie sprzętem".

Tak właśnie sprawę widział nasz pan Jan - po prostu rozszerzył działalność, jak mówił. Był rolnikiem, teraz jest też usługodawcą. Wszak jest oczywiste, że jako osoba fizyczna dwóch działalności gospodarczych nie prowadzi.

Ale ARiMR uznała, że wiedza o formie działalności jest jej niezbędna. Odpisano długo, nijak nie odnosząc się jednak do konkretnej sytuacji, ba, traktując naszego pana Jana jako zabiegającego dopiero o środki: "Przesłane pytanie jest wielowątkowe i brak jest w nim wyraźnie nakreślonego problemu, z którym boryka się potencjalny beneficjent. W związku z tym, odpowiedź może mieć wyłącznie charakter ogólny. Na wstępie należy zastanowić się, co jest celem działania ››Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej‹‹. Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie to ma na celu różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności gospodarczej niezwiązanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów i miejsc pracy niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W wyniku realizacji operacji, wnioskodawca musi mieć możliwość wykonywania działalności gospodarczej w ramach kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy oraz Ekonomicznym Planie Operacji. Działalność, którą planuje podjąć lub rozwinąć wnioskodawca musi być również opłacalna ekonomicznie, co weryfikowane jest na podstawie danych zawartych w dokumentach towarzyszących WoPP, np. Ekonomicznym Planie Operacji. Podpisując umowę przyznania pomocy, beneficjent zobowiązuje się do wykonywania działalności gospodarczej przez 5 lat od dnia przyznania pomocy. Co rozumiemy poprzez wykonywanie działalności gospodarczej?

Zgodnie z orzecznictwem, jak i komentarzami do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez wykonywanie działalności gospodarczej należy rozumieć realizację czynności składających się na określoną działalność gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorcę, rozpatrywanych zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

››Wykonywanie‹‹ to ››pewne działania (czynności) dokonywane w wewnętrznych ramach prowadzonego przez przedsiębiorcę przedsiębiorstwa (kształtowanie jego wewnętrznej struktury, wyznaczanie zadań i ról poszczególnym składnikom przedsiębiorstwa w realizowaniu danego procesu gospodarczego, tworzenie określonych produktów materialnych oraz realizowanie usług), jak też działania (czynności) dokonywane w relacjach zewnętrznych, wyrażające się przede wszystkim w zawieraniu umów z osobami trzecimi (dostawcami, klientami), w dochodzeniu roszczeń (m.in. z tych umów), a także w podejmowaniu działań reklamowych, promocyjnych itp.‹‹ Działalność polegająca na świadczeniu usług samemu sobie (nie posiadamy wiedzy nt. formy prawnej podmiotu/podmiotów, o których mowa w zapytaniu), może mieć charakter czynności pozornych, podejmowanie których niejednokrotnie ma na celu ominięcie obowiązujących przepisów w zakresie np. ubiegania się i otrzymania pomocy. Działalność powinna mieć również charakter zarobkowy, który trudny będzie do wykazania w opisanej sytuacji".

Czyli co? Kombajn ma jeździć do sąsiadów, a na własnym polu nie może być użyty, bo to już nie charakter zarobkowy?

Trudno było uwierzyć, żeby takie zachowanie mogło być uznane przez kogoś za racjonalne, a tym samym - świadczące o gospodarskim myśleniu.

ARiMR po raz drugi...

Spróbowaliśmy jeszcze raz, pisząc do ARiMR o szczegółach sytuacji: "Rolnik skorzystał ze środków na działanie ››Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej‹‹.

Działał wcześniej jako rolnik płatnik VAT i rozszerzył swoją działalność o usługi (które świadczy sąsiadom).

Pyta, czy może świadczyć również usługi sobie, tzn. między firmami (rozszerzenie działalności traktuje tak właśnie) będącymi jego własnością - np. wystawiając fakturę. Czy może usługi świadczyć sobie - nieodpłatnie? (Spółka jednoosobowa, osoba fizyczna, wpis do działalności gospodarczej na działaniach ogólnych.

Kod 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.) W miejscowej ARiMR dowiedział się najpierw, że musi sobie wystawić rachunek.

Druga osoba powiedziała mu natomiast potem, że może zrezygnować z tych pieniędzy - nie wypowiadając się o sytuacji jednoznacznie. Czy rolnik może wykorzystać sprzęt zakupiony z tego działania we własnym gospodarstwie?

Czy musi mieć np. dwa ciągniki - jeden dla siebie, drugi z tego działania zakupiony do świadczenia usług? Chodzi o wykorzystanie sprzętu i zarazem nienarażenie się na zarzut, że nie spełnił warunków wynikających z tego działania.

Rolnik nie chce omijać prawa, chce być w porządku wobec ARiMR i wobec urzędu skarbowego. Jak twierdzi, w podpisanej umowie nie ma zastrzeżenia zabraniającego wykorzystania zakupionego z "Różnicowania" sprzętu we własnym gospodarstwie. Jak wobec tego można wykorzystać go, będąc w zgodzie z prawem i zdrowym rozsądkiem".

Odpowiedź była znów długa i znów nie na temat: "Forma prawna wnioskodawcy/ beneficjenta odnosi się do sposobu wykonywania działalności gospodarczej, to znaczy, czy wykonuję działalność np. działam jako wspólnik spółki cywilnej, jako osoba fizyczna, jako spółka jawna, spółka prawa handlowego etc. Przesłany przez panią kod Polskiej Klasyfikacji Działalności dotyczy natomiast rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

Tu przerwijmy ten przydługi wywód, czytajmy dalej: "Jak wynika z powyższego, podmiot, który zarejestrował działalność gospodarczą w ramach ww. kodu, zobowiązał się do wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z definicją przedstawioną w poprzedniej odpowiedzi, związanej ze świadczeniem usług na rzecz innych podmiotów w zakresie opisanym w kodzie 01.61.Z. W związku z brakiem podania form prawnych podmiotów, o których mowa w zapytaniach, poprzednio udzielona odpowiedź jest nadal aktualna i zawiera wyczerpujące odniesienie się do zagadnienia opisanego w zapytaniu.

Odnosząc się natomiast do pytań: ››Czy rolnik może wykorzystać sprzęt zakupiony z tego działania we własnym gospodarstwie?

Czy musi mieć np. dwa ciągniki - jeden dla siebie, drugi z tego działania zakupiony do świadczenia usług?‹‹, uprzejmie informuję, iż wykorzystywanie nabytych dóbr do prac nie mieszczących się w celach projektu, w ramach którego zostały one sfinansowane, jest dopuszczalne, o ile istnieje praktyczna możliwość pogodzenia obu typów działalności przy pomocy tych samych dóbr (w szczególności tego samego sprzętu).

Z uwagi na powyższe, beneficjent, który zakupił sprzęt w ramach działania ››Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej‹‹ do wykonywania usług dla gospodarstw rolnych, może wykorzystywać go we własnym gospodarstwie rolnym do produkcji rolnej w okresie przerw w wykonywaniu usług. Należy zastrzec, iż kontroli w okresie związania z celem podlegał będzie fakt wykonywania działalności gospodarczej, między innymi w oparciu o posiadaną dokumentację finansowo- księgową".

Przecież pytanie zawierało formę prawną - rolnik działa jako spółka jednoosobowa, osoba fizyczna. Może przejęzyczenie o sposobie wpisu zmyliło odpowiadającego (powinno być: wpis na zasadach ogólnych)?

Postanowiłam jeszcze raz: "Podałam, że to spółka jednoosobowa, osoba fizyczna, która ma wpis do działalności gospodarczej pod podanym kodem. Czy to nie jest forma prawna? Czy to coś zmienia w udzielonej odpowiedzi? Jak rolnik powinien udokumentować świadczenie usługi samemu sobie?" Agencja milczy od miesiąca.

Czy urząd skarbowy przybije?

Ale kto pyta, nie błądzi. Może lepiej pytać o interpretację urząd skarbowy?

Do Ministerstwa Finansów przesłaliśmy więc taki opis problemu; "Rolnik skorzystał ze środków na działanie ››Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej‹‹.

Działał wcześniej jako rolnik płatnik VAT i rozszerzył swoją działalność o usługi (które świadczy sąsiadom).

Pyta, czy może świadczyć również usługi sobie, tzn. między firmami (rozszerzenie działalności traktuje tak właśnie, chociaż przecież będąc rolnikiem nie jest firmą) będącymi jego własnością - np. wystawiając fakturę. Czy może usługi świadczyć sobie - nieodpłatnie? (Forma prawna jego działalności to: spółka jednoosobowa, osoba fizyczna, wpis do działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.

Kod 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną)".

Scharakteryzowawszy pokrótce odpowiedzi z ARiMR zapytaliśmy jeszcze : "Jak więc rolnik może jednocześnie ››wykorzystywać sprzęt w okresie przerw w wykonywaniu usług‹‹ i udowodnić ››charakter zarobkowy‹‹ i ››niepozorny‹‹ tej działalności?

Rolnik nie chce naruszyć prawa ani go ominąć, jest gotów np. wystawiać fakturę za usługę (czyli wystawiałby ją sobie samemu). Sytuacja jest częsta na wsi. Proszę o wyjaśnienie sposobu prawidłowego postępowania w takiej sytuacji." Minęły dwa tygodnie. Nie doczekaliśmy się rozstrzygnięcia problemu.

Dalej nie wiadomo, jak postępować, by być w zgodzie z przepisami. Co oznacza mniej więcej tyle, że każdy rolnik będący w opisanej wyżej sytuacji jest zmuszony drżeć przed kontrolą. Od niej - a nie od konkretnych przepisów - zależy bowiem, czy wykorzystanie sprzętu we własnym gospodarstwie zostanie uznane za zgodne z celem działania PROW i odpowiednio udokumentowane. Ta ocena najwyraźniej nie podlega żadnym racjonalnym kryteriom. Oto czym różni się państwo prawa od państwa prawników.