Niektórzy z dyrektorów szkół, jak dowiedział się nieoficjalnie dziennik, pisali unijne projekty jedynie po to, aby uniknąć zamknięcia swoich placówek. Jednak jak twierdzą przedstawiciele władz, nawet obowiązek zwrotu pozyskanych wcześniej dotacji nie wpłynie na decyzję o likwidacji poszczególnych szkół.

Obecnie można uzyskać dotacje na programy dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania dotyczą: zmniejszania nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej  oraz pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W okresie 2007-2013 projekty z dziedziny oświaty będą realizowane m.in. w ramach programu Kapitał Ludzki. W programie tym wyodrębniono dwa priorytety poświęcone edukacji – Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty oraz Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Pierwszy z priorytetów będzie realizowany w ramach komponentu centralnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, drugi – przez samorządy województw w ramach komponentu regionalnego. Środki z komponentu centralnego będą ukierunkowane na usprawnienie funkcjonowania całego systemu oświaty i działających w ramach systemu instytucji, natomiast w ramach komponentu regionalnego pomoc będzie przeznaczona na bezpośrednie wsparcie szkół, uczniów i nauczycieli. Budżet Priorytetu III to ponad 1 mld euro, a Priorytetu IX – ponad 1,7 mld euro. Łączna wartość środków  przeznaczonych na wsparcie systemu oświaty w ramach Programu Kapitał Ludzki przekracza 2,7 mld euro.