Jak powiedział wiceminister, Komisja Europejska przedstawiła do zaopiniowania przez państwa członkowskie dwa projekty: po pierwsze, projekt rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym i, po drugie, projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie nr 1857 z 2006 r. w odniesieniu do okresu jego stosowania.

- W nowym projekcie pomocy de minimis zaproponowano zwiększenie limitu na jedno gospodarstwo z 7,5 tysiąca euro do 10 tysięcy euro – poinformował Plocke. -  Państwa członkowskie zostaną zobowiązane do wprowadzenia rejestru udzielonej pomocy w formie de minimis od 1 stycznia 2016 r.

Wiceminister dodał,  że ze względu na nieuchwalenie dotychczas nowego rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenie nr 1857 z 2006 r. będzie utrzymane w mocy do końca 2014 r. - To oznacza, że dotychczasowe formy wsparcia finansowego w ramach krajowych instrumentów wsparcia będą również przesunięte na rok 2014. W międzyczasie wedle zapowiedzi Komisji Europejskiej mają być wydane stosowne rozporządzenia do nowego okresu programowania w zakresie stosowania pomocy publicznej dla sektora rolnego – poinformował.