W komunikacie MAC czytamy:

"Na bieżąco przekazywane są środki dla rodzin oraz gmin, które zostały poszkodowane w wyniku ostatnich nawałnic i podtopień.

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w maju i czerwcu br., wojewodowie na bieżąco kierują do ministra administracji i cyfryzacji wnioski o przyznanie środków finansowych na zasiłki celowe dla poszkodowanych rodzin. Pomoc ta przeznaczona jest w szczególności na zaspokojenie pierwszych podstawowych potrzeb bytowych oraz na prace remontowe.

Dotychczas wojewodowie określili wysokość środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych na ogólną kwotę 2.925.050 zł dla 891 rodzin z 52 gmin. Większość z tej kwoty dotarła już do gmin. Gminne/miejskie ośrodki pomocy społecznej na bieżąco weryfikują straty powstałe w gospodarstwach domowych i występują do właściwych wojewodów o przyznanie środków finansowych na zasiłki celowe, ze środków rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, będącej w gestii ministra administracji i cyfryzacji.

Minister administracji i cyfryzacji przekazał również (na wniosek wojewody świętokrzyskiego) promesy dotacyjne dla 9 jednostek samorządu terytorialnego - na kwotę 6 mln zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizacje 23 zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic, które miały miejsce w maju br. Promesy otrzymały dwa powiaty i 7 gmin z województwa świętokrzyskiego. Kolejne środki zostaną przeznaczone na ten cel na wniosek wojewodów, do których wystąpią samorządy poszkodowane w tym roku w wyniku działania żywiołów.

Warto podkreślić, że od początku 2013 roku wydano promesy na ponad 500 mln zł dla 444 gmin, 82 powiatów i 3 samorządów województw. Promesy przeznaczone są na naprawę infrastruktury technicznej zniszczonej na skutek klęsk żywiołowych, które miały miejsce głównie w latach ubiegłych."