W ramach działania w nowym projekcie PROW „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” przewidziano poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw).

Projekt przewiduje przyznawanie pomocy - do 60 000 zł zgodnie z założeniami biznesplanu -  na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz  przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa, przy czym produkt  będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym, tj. objętym Załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przez restrukturyzację rozumie się zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro), w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Pomoc ma formę premii, wypłacanej w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80 proc. kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20 proc. kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Premia ma być wydatkowana na restrukturyzację gospodarstwa zgodnie z założeniami  biznesplanu, w szczególności na:

- budowę lub modernizację budynków lub budowli;

- zakup, w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania;

- zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych, owocujących efektywnie co najmniej przez 5 lat;

- zakup lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowanie do sprzedaży, sprzedaż bezpośrednią, przetwórstwo produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa;

- zakup gruntów rolnych;

- zakup zwierząt hodowlanych (gospodarskich) w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, stanowiących stado podstawowe - związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.

Premia powinna być wydatkowana na restrukturyzację gospodarstwa.

Beneficjentem programu może być rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

- prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,

- posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 6 tys. euro,

- przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Biznesplan powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w wyniku której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Założenia biznesplanu mogą dotyczyć rozwoju produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa.

Pomocy nie przyznaje się:

- na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;

- osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych działań:  „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”,  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013 oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.

Czynności mające na celu obejście ww. warunków, zostaną potraktowane jako stworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy.

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru

Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy na inwestycje, w szczególności:

- dotyczące ekologicznej produkcji rolniczej,

- dotyczące więcej niż jednego etapu produkcji (przygotowanie do sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia lub przetwórstwo produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa),

- przewidujące działanie zespołowe rolników w celu dostarczania większych partii produktu,

- realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.