Jednym z działań wspierających gospodarstwa rolne w nowym programie jest działanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw)"

Celem programu jest wsparcie gospodarstw rolnych zajmujących się wytwarzaniem żywnościowych i nieżywnościowych produktów rolnych, przygotowanie do sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwie. Pomoc można przeznaczyć również na przetwarzanie produktów jednak w przeważającej części powinny one pochodzić z gospodarstwa.

Efektem otrzymanej pomocy powinna być zwiększona rentowność prowadzonej produkcji mierzona wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa najprościej definiując jest to średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia (z wyjątkami: grzyby jadalne - 100 m2, drób - 100 szt., pszczoły - 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela), w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.

Warunkiem ubiegania się o premię jest złożenie biznesplanu który stanowić będzie integralną część dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy.

Pomoc przyznawana będzie w formie premii, w dwóch transzach, podobnie jak w premii dla młodych rolników. Wysokość pierwszej 80 proc., drugiej 20 proc. Beneficjent takiego wsparcia będzie mógł liczyć na 60 tys. zł dofinasowania. Otrzymanie drugiej transzy uzależnione będzie od realizacji biznesplanu.

Beneficjentem pomocy może być osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników (musi być ubezpieczona w KRUS) oraz posiadająca gospodarstwo którego wielkość ekonomiczna nie przekracza 6000 euro. Takie warunki mogą istotnie ograniczyć dostępność tego działania ponieważ gospodarstwa o takim potencjale produkcyjnym posiadają często osoby będące na etacie, zatem nie są ubezpieczone w KRUS.

Przyznaną premię można przeznaczyć na inwestycje związane z przygotowaniem produktów do sprzedaży tj. linie do sortowania, pakowania, przetwórstwo produktów pochodzących głównie z gospodarstwa. Na preferencje mogą liczyć beneficjenci zajmujący się produkcja ekologiczną, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Ponadto pomoc można przeznaczyć na inwestycje w budynki, zakładanie plantacji wieloletnich ( plonujących efektywnie co najmniej 5 lat), zakup gruntów.

Z powyższego działania wyłączone są osoby które korzystały z programów w poprzednim PROW z działań; modernizacja gospodarstw rolnych , premia dla młodych rolników, różnicowanie działalności nierolniczej oraz zamierzają skorzystać z pomocy w obecnym PROW 2014-2020 z powyższych działań; modernizacja gospodarstw rolnych, premia dla młodych rolników, premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.