Gminy oraz związki międzygminne mogą składać wnioski o dofinansowanie w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” od 28 czerwca do 15 września br. Budżet naboru wynosi 25 mln złotych. W ramach programu gmina będzie mogła uzyskać dotację w kwocie 500 zł do tony zutylizowanych odpadów.

To drugi taki nabór obejmujący swoim zasięgiem całą Polskę. Jak się szacuje w wyniku pierwszego naboru zutylizowano ok. 90 tys. ton śmieci z terenów wiejskich, ale – jak informuje Agnieszka Szmit, Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Funduszu - w dalszym ciągu trwa potwierdzanie ostatecznego zagospodarowania odpadów w procesach odzysku lub unieszkodliwienia.

Jak wygląda zainteresowanie nowym naborem? - Na tym etapie trudno o statystyki – doświadczenie pokazuje nam, że zgłoszenia wpływają zwykle w dwóch ostatnich tygodniach naboru – ocenia Agnieszka Szmit.

Okres kwalifikowalności kosztów w programie to termin od 01.06.2021 r. do 30.06.2022 r. Kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. Błędem będzie więc uwzględnienie we wniosku kosztów zagospodarowania odpadów takich jak agrowłókniny, środki ochrony roślin czy taśmy nawadniające – podaje NFOŚiGW.

Co równie ważne - beneficjent (gmina) zobowiązany będzie udokumentować zagospodarowanie zebranych odpadów poprzez odzysk lub unieszkodliwienie. Nie może to być wyłącznie składowanie. Brak udokumentowania odzysku lub unieszkodliwienia skutkować będzie wypowiedzeniem umowy i zwrotem wypłaconej dotacji.

Jak podkreśla także Agnieszka Szmit, kwestia organizacji zbiórki odpadów leży – biorąc pod uwagę założenia programu - całkowicie po stronie gminy. - Odbiór odpadów z indywidualnych gospodarstw rolnych nie może stanowić kosztu kwalifikowanego. Gmina może natomiast zorganizować taki odbiór we własnym zakresie – zaznacza Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Funduszu.

Błędem będzie również wskazanie w kosztach kwalifikowanych innych wydatków oprócz „transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, jak np. zakup pojemników, kontenerów, dzierżawy za wynajęcie placu/magazynu na potrzeby zbierania odpadów czy wynagrodzenia dla pracownika obsługującego. To wszystko gminy – jeśli podejmą taką decyzję – będą musiały wykonać tylko na swój koszt.